Myszyniec, dn. 13.06.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu
 

 
ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 w sali kinowo-widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie raportu z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myszyniec za rok 2022.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Myszyńca.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok:
  9.1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,
  9.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2022 rok.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  10.1. zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  10.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
  10.3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
  10.4. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  10.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Myszyniec porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030,
  10.6. określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,
  10.7. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  10.8. nadania nazwy drodze publicznej na terenie miejscowości Myszyniec Stary,
  10.9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  10.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  10.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  10.12. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej.
 11. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

                                                                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/   Sławomir Archacki