PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

9.   Przedstawienie oceny zasobów społecznych.

10.   Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

b)       udzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyńca,

c)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

d)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

e)       wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 10 lat,

f)        przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

g)       przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec na lata 2016-2023,

h)       trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

i)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

j)         zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.   Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj