Myszyniec, dn. 02.11.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miejskiej.
  5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,

7.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,

7.3.przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej i wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego
w Myszyńcu”,

7.4. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2028”,

7.5.powołania, ustalenia składu osobowego i czasu trwania kadencji Komisji Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec,

7.6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

7.7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

7.8. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

7.9.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2024-2026”.

  1. Zapoznanie z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki