Burmistrz Myszyńca, działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 278) zawiadamia, że w dniu 24 maja 2024 r. Rada Miejska w Myszyńcu podjęła Uchwałę Nr II/7/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec obejmował będzie obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLVI/488/24 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2024 poz. 3560).

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych bądź środowiskowych, zidentyfikowanych na obszarze wskazanym do rewitalizacji.

Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji gminy, w tym również podejmowanych działań związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji znajdują się na stronie www.myszyniec.pl.

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Sławomir Ceberek

Załączniki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 04 czerwca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument