PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

b)       przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

c)       maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych,

d)       udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e)       wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2018 roku,

f)        nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary,

g)       ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

h)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

i)         zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj