PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

b)       wydzierżawienia w trybie bezprzetragowym nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,

c)       sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec w trybie bezprzetargowym,

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,

e)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

f)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                    

       /-/   Sławomir Świtaj