Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       powołania komisji skarg, wniosków i petycji,

b)       sprzedaży nieruchomości gruntowej,

c)       wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,

d)       przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myszyniec na lata 2019-2021,

e)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Białusny Lasek,

f)        ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Charciabałda,

g)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Cięćk,

h)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Drężek,

i)         ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Gadomskie,

j)         ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Krysiaki,

k)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Myszyniec Koryta

l)         ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Myszyniec-Stary,

m)     ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Niedźwiedź,

n)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Olszyny,

o)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Pełty,

p)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Świdwiborek,

q)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Wydmusy,

r)        ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Wykrot,

s)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Zdunek,

t)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2022,

u)       zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

 

 Transmisja online

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

     

    /-/  Sławomir Archacki