OPS.110.3.1.2019

                                                                                                      Myszyniec, dnia 28.11 2019 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym

1.  Nazwa jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac Wolności 60

07-430  Myszyniec

2.  Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym.

3.  Wymagania niezbędne na stanowisku:

1.  Obywatelstwo polskie.

2.    Wykształcenie wyższe.

3.    3 letni staż pracy w pomocy społecznej.

4.    Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

5.    Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

6.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

8.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

9.    Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

10.Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

11.Dobra znajomość komputera.

 

4.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

-  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).

-  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

- predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,  komunikatywność, cierpliwość,  kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych.

 

5.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1.     Realizacja programu działalności Senior +.

2.     Opracowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie: regulaminy, listy obecności, dokumentacja uczestników klubu oraz osób prowadzących zajęcia.

3.     Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior+.

4.     Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior

5.     Nadzór i prowadzenie Klubu Senior

6.     Odpowiedzialność za powierzony majątek.

7.     Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych.

8.     Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.

9.     Organizowanie form wsparcia dla seniorów.

10.  Współpraca z koordynatorem projektu „Gmina Myszyniec wspiera seniorów” w czasie jego realizacji.

1 l.  Dokonywanie w ramach budżetu zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

12.  Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+ .

13.  Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami.

14.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach.

15.  Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

16.  Podejmowanie działań  w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Klubu Senior +.

 

6.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 

1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Myszyńcu Starym 105, 07-430 Myszyniec oraz  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ul. Plac Wolności 60 ,07-430 Myszyniec.

2.  Okres zatrudnienia: od 16 grudnia 2019 r.

3.  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na  pełen etat.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Myszyńcu  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)     kserokopię świadectw pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,

d)    kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e)     inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,

f)     podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g)     podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

h)    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,

j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

9. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, pokój nr 4/parter/ lub pocztą na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-430 Myszyniec ul. Plac Wolności 60 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Myszyńcu Starym” w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 12.00.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

Aplikacje  które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną. Dokumenty odrzucone można odbierać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60 w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronach internetowych.
Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:  www.ops.myszyniec.pl,  www.myszyniec.pl  oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka pomocy społecznej.

 

 

                                                                                    Małgorzata Pyszny

                                                                                               Kierownik Ośrodka

Pobierz: