Zwracamy się z apelem do mieszkańców, by pamiętali o oznakowaniu swojej posesji numerem domu.

Umieszczenie widocznego numeru domu jest szczególnie ważne zwłaszcza na wsiach, gdzie numery budynków nie zawsze są zgodne z kolejnością budynków. W związku z wyborem nowej firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Myszyniec, dostajemy od firmy sygnały o częstych przypadkach braku numeracji na posesjach. Z tego tez powodu z nieruchomości nieprawidłowo oznaczonych, odpady mogą zostać nie odebrane, gdyż często kierowcy nie są w stanie zlokalizować adresu.

Właściciele lub osoby zarządzające zabudowanymi nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu. Tabliczki z numerem domu powinny być natomiast zamocowane na ścianie frontowej budynku od strony ulicy lub dojazdu. W przypadku znacznej odległości od drogi publicznej, prosimy o oznakowanie nr nieruchomości w miejscu widocznym dla przejeżdzającego drogą.


Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej daje nam na zamontowanie tabliczki z numerem domu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru. Na tabliczce powinna też znaleźć się nazwa ulicy czy placu lub nazwa miejscowości. Jeśli budynek jest położony w głębi nieruchomości, numer umieśćmy również na ogrodzeniu posesji, np. przy wjeździe lub furtce.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dot. numerów posesji: Art. 47b.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu; a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks Wykroczeń w sprawie numerów domów:

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości; nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości; podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.