O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 


1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia Statutu Gminy Myszyniec,

b)      wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

c)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec,

d)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

e)      przystąpienia do realizacji zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D – likwidacja barier transportowych” w roku 2020,

f)       ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

g)      ustalenia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta,

h)      ustalenia zasad, na jakich radnym będzie przysługiwała dieta,

i)        ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

j)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

k)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki