OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr II/12/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – zadanie:

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, termin realizacji zadań oraz cele:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

 

8.000,00zł

listopad 2019r. - grudzień 2019 r.

Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zwiększenie szans życiowych dzieci oraz stworzenie lepszych perspektyw na rynku pracy w przyszłości.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia zadania - zleceniodawca pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
 • Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
 • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
 • Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
 • Inne koszty (określić jakie).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2019 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie.
 3. Ramowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdań o wykonanie zadania publicznego zawiera rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 4. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.
 5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 1530.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

 1. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 20 listopada 2019 r.
 3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 4. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 1. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec,
  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 r.
  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań oraz
  w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16. Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.


 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2019 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. Gmina Myszyniec przekazała dla  organizacji pozarządowych środki finansowe w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 32 000,00 zł. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Na realizację zadań publicznych z  zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wakacyjne zajęcia i zabawy dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Anna Taradejna – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,
e
-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.