flaga i godło Polski

Gmina Myszyniec z dniem 31.12.2021 r. zakończyła realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  było wsparcie 23 członków rodzin lub opiekunów z terenu Gminy Myszyniec, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • 10 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 13 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W okresie od 12 maja do 31 grudnia 2021 r. łącznie zrealizowano 2139 godzin usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 to 67 877,18 zł.

Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości  66 122,30 zł. Realizator Programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w styczniu przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu końcowe sprawozdanie z realizacji Programu, obejmujące rozliczenie środków Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym.