Szambo

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 888) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszyniec - właściciele nieruchomości zobowiązani są do  systematycznego opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w taki sposób, aby nie doszło do ich przepełnienia, zagniwania nieczystości ciekłych w zbiornikach lub do powstawania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.

W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca informuje, że w 2022  roku zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie wywiązywania się przez  właścicieli nieruchomości z w/w obowiązków. Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z art. 6 ust. 5a w/w ustawy.

Niewywiązywanie się z w/w postanowień Regulaminu stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.