Logo Caritas

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020, ze względu na utrzymujący się stan epidemii związany z COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu we współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej zapewni pomoc 300 osobom z terenu gminy Myszyniec w formie paczki żywnościowej.

  • Pierwsza dostawa żywności planowana jest na 26 luty 2021r.( piątek).
  • Zgodnie z wymogami powyższego programu do tej formy pomocy kwalifikowane są osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego tj.
    • - dla osób samotnie gospodarujących 701zł, czyli 1542zł
    • - dla osób w rodzinie 528zł, czyli 1161,60zł na osobę.

           Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialno-bytowej proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu w celu wydania skierowania uprawniającego do otrzymania żywności. Skierowania będą wydawane do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 16.00.

          Osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej mogą wziąć udział w WARSZTACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  ” Supermoce”- kontra złodzieje zdrowia - forma zdalna prowadzona przez Caritas diecezji Łomżyńskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów można uzyskać u pracowników socjalnych.