Logotypy: Flaga Folski oraz herb PolskiGmina Myszyniec w 2021 roku po raz trzeci przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 23 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec.

Łącznie do zrealizowania jest 2139 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2021 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowany przez Gminę Myszyniec
w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości  66 122,30 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.