Gmina Myszyniec informuje, że zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89” znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 1 573 165,38 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 966 456,71 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa dofinansowania z Panem Wojewodą Mazowieckim oraz wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzyskane dofinansowanie tym bardziej nas cieszy, gdyż projekt Gminy Myszyniec znalazł się na 12 miejscu listy podstawowej (na 112 miejsc listy podstawowej).

Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk