Opłata targowa

Gmina Myszyniec pragnie poinformować, że zgodnie z uchwałą nr XXVIII/320/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 marca 2022 r., od najbliższego piątku (22.04.2022 r.) rolnicy i ich domownicy mają możliwość sprzedaży w piątki i soboty bez opłaty targowej produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem w/w produktów, oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym dokonujących sprzedaży.


Miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu jest część targowiska miejskiego obejmująca działkę o nr ew. 805/41 w Myszyńcu.
Targowisko zarządzane i prowadzone jest w imieniu Gminy Myszyniec przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. Zgodnie z regulaminem sprzedający zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i okazanie ich upoważnionym pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myszyńcu.
Targowisko dla rolników i ich domowników, w piątki i soboty czynne jest od godziny 6:00 do 12:00.