Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Gmina Myszyniec ogłasza nabór uzupełniający osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego. Osoby chętne prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Wypełnioną deklarację można również przesłać:  

  1. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
  2. drogą mailową na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przesłać należy skan wypełnionej i podpisanej deklaracji,
  3. na adres skrzynki e-PUAP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu:  /UMMyszyniec/skrytka

Po zebraniu chętnych osób Gmina Myszyniec zawrze z zainteresowanymi mieszkańcami umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków. Koszt dokumentacji projektowej to 800,00 zł brutto. Po zawarciu umowy zostaną wykonane badania geologiczne przez uprawnionego geologa w celu oceny warunków gruntowo - wodnych (poziomu wód gruntowych oraz rodzaju gruntu i jego przepuszczalności), pod kątem możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku gdy wyniki badań geologicznych lub inne uwarunkowania będą wskazywać na brak możliwości zaprojektowania i wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, wówczas umowa nie będzie realizowana, a Gmina pokryje koszty wykonania badań geologicznych z opracowaniem opinii geotechnicznej, które wynoszą 400,00 zł brutto.

W przypadku gdy wyniki badań geologicznych przekazanych przez projektanta będą wskazywać na możliwość zaprojektowania i wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, wówczas Gmina wystawi fakturę VAT na kwotę 800,00 zł płatną w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia na poczet wynagrodzenia należnego projektantowi.

Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość wkładu własnego mieszkańców będzie zależna od rodzaju dofinansowania zewnętrznego jakie Gmina pozyska na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin zgłaszania się osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków do dnia 13 maja 2022 roku. 


 Załączniki: