Susza

Szanowni Rolnicy!

Stosownie do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, Burmistrz Myszyńca uprzejmie informuje, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ .

Złożenie wniosku poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Ostateczny termin składania wniosków przez aplikację publiczną upływa 15 października 2023 r. Protokół lub kalkulacja strat będą obowiązkowymi załącznikami do wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Ostrołęce, o  udzielenie pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.  

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”,  rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w terminie umożliwiającym ich oszacowania (przed zbiorem uprawy)., w terminie do dnia 15 września 2023 r., jednak nie później niż przed dokonaniem zbioru uprawy. Po dokonaniu zbiorów komisja nie będzie szacowała strat danej uprawy.

Wnioski o oszacowanie strat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (jako załącznik do niniejszej informacji) i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Do wniosku składanego w Urzędzie Miejskim należy obowiązkowo dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2023 roku, w celu identyfikacji upraw rolnych, w których wystąpiły szkody. We wniosku składanym w Urzędzie Miejskim należy wpisać tylko i wyłącznie działki, na których wystąpiła susza, każdą z działek oddzielnie.

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek