Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków państwowych funduszy celowych

Parasol

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie w kwocie 102 326,40 zł na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Myszyniec będą realizowane w formie pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

flaga i godło Polski

W dniu 15.02.2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

W dniu 15.02.2022 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

 Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” zostało dofinansowane z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość Życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tablica informacyjna projektu

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda na odcinku od km 0+000,00 do km 1+226,09” zostało zrealizowane w 2021r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

i  ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi i zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.


Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m na długości 1 226,09 mb, obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szerokości 0,80 m na długości 1 226,09 mb oraz elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu.

Droga

Nazwa zadania:  „Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk-Wykrot i nr 250816W Dalekie – Cięćk”