Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków państwowych funduszy celowych

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tablica informacyjna

W dniu 04 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Wykonawcą DARIUSZ BIAŁOBRZESKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „ESTETYKA” z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Ostrowskiej 13b, 07-410 Ostrołęka umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul. Kasztanowa na kwotę 560.000,00 zł brutto.

Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” Gmina Myszyniec zrealizowała następujące zadania :
  1. „Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek” na kwotę 19 991,89 zł.
  2. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie” na kwotę 57 195,00 zł

Tablica informacyjna

W dniu 16 września 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Żniwnej 15a, 07-410 Ostrołęka na wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części I i III zamówienia na kwotę:

  • w zakresie części I zamówienia: 1.144.272,73 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją i rękojmią,
  • w zakresie części III zamówienia: 2.327.498,09 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją i rękojmią.

Tablica informacyjna

W dniu 04 lipca 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Wykonawcą – Panem Kamilem Barańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kamikop Kamil Barański z siedzibą w Ostrołęce, ul. Żniwna 15a, 07-410 Ostrołęka umowę na wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Myszyniec - ul. Bartna i ul. Pszczela na kwotę 807.029,58 zł brutto.

Parasol

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie w kwocie 102 326,40 zł na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Myszyniec będą realizowane w formie pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

flaga i godło Polski

W dniu 15.02.2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.