Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 4 listopada 2019 roku zostaje uruchomiony kurs autobusowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego, organizowany przez  Gminę Myszyniec. Operator będzie obsługiwał niżej wymienioną trasę:

 1. Myszyniec – Cięćk – Myszyniec przez Cięćk, Wykrot, Drężek.

W załączeniu rozkład jazdy na ww. linii.

Dnia 30 października 2019 r. w Ostrołęce przy ulicy Parkowej otwarto nową siedzibę Centrum Inkubacji i Rozwoju PES Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania linii działań, oferty ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie ostrołęckim. Jednym z prezentowanych przedsiębiorstw była Spółdzielnia Socjalna Myszynianka  reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Muracha. Podczas prezentacji prezes spółdzielni przybliżył historię „Myszynianki” oraz najczęściej wykonywanych usług na terenie miasta i gminy Myszyniec. Spółdzielnia Socjalna Myszynianka na początku roku skorzystała ze wsparcia Fundacji Fundusz Współpracy z projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznych w subregionie ostrołęckim.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Myszynianka.

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • 1)      obywatelstwo polskie,
 • 2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 4)      nieposzlakowana opinia,
 • 5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 6)      wykształcenie wyższe,
 • 7)      posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • 8)      znajomość przepisów prawa w zakresie:
 • a)      ustawy o drogach publicznych
 • b)      ustawy Prawo budowlane,
 • c)      ustawy o ochronie zwierząt,
 • d)      ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • e)      ustawy o funduszu sołeckim
 • f)       ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • g)      ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • h)      ustawy o samorządzie gminnym.

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

 • 1)      doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • 2)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • 3)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • 4)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 • 5)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • 6)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

 

 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • 1)      prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, przepustów i rowów;
 • 2)      nadzór nad organizacją ruchu na drogach gminnych;
 • 3)      wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym przekazywanie i odbiory pasa drogowego przed i po zrealizowanej budowie;
 • 4)      prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji infrastruktury komunalnej (drogi asfaltowe, chodniki, boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, obiekty małej architektury) – kontrole, przeglądy, naprawy, remonty, zaopatrzenie w media, prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • 5)      przygotowywanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów, a także składanie wniosków w tym zakresie do Starostwa Powiatowego w przypadku nieruchomości gminnych;
 • 6)      prowadzenie spraw związanych z regulowaniem płatności za zajęcie pasa drogowego dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowej oraz w gruntach Skarbu Państwa w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne);
 • 7)      prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 • 8)      realizacja zadań i ich rozliczanie z tzw. funduszu sołeckiego, współpraca w tym zakresie z sołtysami;
 • 9)      przygotowywanie odpowiednich procedur o udzielenie zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku;
 • 10)  sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku;
 • 11)  uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • 12)  archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
 • 13)  wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu drogownictwa i ochrony środowiska.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 28 października 2019 roku ruszą pierwsze kursy autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego organizowane przez  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Operator będzie obsługiwał niżej wymienione trasy:

 1. Ostrołęka – Baranowo – Myszyniec przez Olszewo Borki, Nową Wieś Zachodnią, Brodowe Łąki
 2. Ostrołęka – Łyse przez Brzozówka – Kadzidło – Jazgarka - Myszyniec- Krysiaki.

W załączeniu rozkład jazdy na ww. liniach.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 1. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu

w dniu 02.11.2019 r. (Dzień Zaduszny)

będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

img-20191018-095246
img-20191018-102854
img-20191018-102951
img-20191018-103021
img-20191018-103029
img-20191018-103042
img-20191018-103538
img-20191018-103613
img-20191018-104748
img-20191018-105140
img-20191018-110143
img-20191018-110629
img-20191018-111020
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dnia 18 października wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach etnograficznych „Ginące Zawody” zorganizowanych przez RCKK Myszyniec na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Wykrot”. Dzieci, pod okiem instruktorów, uczyły się tańców kurpiowskich. Miały okazję poznać twórców ludowych zajmujących się rękodziełem i rzemiosłem. Każde ze stoisk zachęcało do oglądania, próbowania swoich sił, a także smakowania regionalnych potraw: chleba żytniego na zakwasie, placka drożdżowego czy fafernuchów Duże zainteresowanie wśród chłopów wzbudziło garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo i pieczywo obrzędowe. Dziewczynki zainteresował haft i koronka, bibułkarstwo obrzędowe i wycinanka oraz tkactwo. Dzieci mogły zabrać ze sobą wytwory zrobione pod okiem fachowców. Wśród nich znalazły się gliniane naczynia, świece woskowe, wycinanki i kwiaty z bibuły.

Warsztaty etnograficzne, ta żywa lekcja kultury i folkloru kurpiowskiego, przybliżyły młodemu pokoleniu czasy ich dziadów i pradziadów. Młodzi ludzie mogli spróbować swoich sił i zakochać się w sztuce ludowej.

Dziękujemy wszystkim twórcom za działalność na rzecz zachowania kultury kurpiowskiej.


Opracowała: Justyna Śniadach

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr II/12/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – zadanie:

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, termin realizacji zadań oraz cele:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

 

8.000,00zł

listopad 2019r. - grudzień 2019 r.

Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zwiększenie szans życiowych dzieci oraz stworzenie lepszych perspektyw na rynku pracy w przyszłości.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia zadania - zleceniodawca pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
 • Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
 • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
 • Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
 • Inne koszty (określić jakie).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2019 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie.
 3. Ramowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdań o wykonanie zadania publicznego zawiera rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 4. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.
 5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 1530.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

 1. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 20 listopada 2019 r.
 3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 4. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 1. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec,
  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 r.
  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań oraz
  w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16. Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.


 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2019 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. Gmina Myszyniec przekazała dla  organizacji pozarządowych środki finansowe w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 32 000,00 zł. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Na realizację zadań publicznych z  zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wakacyjne zajęcia i zabawy dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Anna Taradejna – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,
e
-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

                                                                                                         

 

 

dsc-0796_3
dsc-0798_5
dsc-0804_3
dsc-0820_3
dsc-0823_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

16 października 2019 r. uczniowie klas 0 - VIII wraz z opiekunami: panią dyrektor Izabelą Drężek, Bożeną Mróz, Eweliną Krzynówek oraz Żanetą Skrodzką wybrali się na całodniową wycieczkę do Szczytna.

 • Pierwszym punktem była zabawa w parku trampolin „Play City”. Dzieci pod okiem nauczycieli mieli okazję wyszaleć się i skorzystać z wszystkich możliwości obiektu: trampolin, basenu z piankami, ścianki wspinaczkowej oraz równoważni. Każdy znalazł coś dla siebie.
 • Drugi etap to wizyta w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Dzieci zapoznały się z przepiękną formą teatralną jaką jest musical. Przedstawienie dotyczyło mitologii greckiej na wesoło. Widać było zaciekawienie ze strony widzów i każdy słuchał z ogromnym zaangażowaniem.
 • Trzeci punkt programu to szczycieński zamek i jego historia. W muzeum zwiedzający zobaczyli wystawy stałe i czasowe. Dowiedzieli się, jak żyli dawni mieszkańcy Mazur. Najbardziej podobała się wystawa dawnych sprzętów domowych i narzędzi rolniczych.
 • Na zakończenie dzieci wraz z wychowawcami udali się do pizzerii „Da Grasso”, aby odzyskać siły na drogę powrotną do domu.

Czas spędzony na wycieczce minął bardzo szybko. Wszyscy z zadowolonymi minami i głowami pełnymi nowych doświadczeń wrócili do domów.

Opracowała: Justyna Śniadach

W ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 Gmina Myszyniec wybudowała dwie otwarte strefy aktywności przy budynku użyteczności publicznej w  Myszyńcu Starym i na terenie  Publicznej Szkoły  Podstawowej w Wykrocie.

       Ogólna wartość inwestycji to kwota 248 132,17 zł.

1) Otwarta Strefa Aktywności w Myszyńcu Starym została wybudowana w wariancie podstawowym, obejmującym siłownię plenerową  wyposażoną w następujące urządzenia: biegacz+pylon+orbitek, twister+wachadło, wyciąg górny+wyciskanie siedząc. Strefę relaksu w której zamontowano 4 ławki przymocowane na stałe do podłoża, 2 urządzenia do gier edukacyjnych: stolik do piłkarzyków i stół do szachów - umocowane na stałe. OSA wyposażono w 3 kosze na śmieci i stojak do rowerów. Dokonano zagospodarowania terenu i dokonano nasadzeń krzewów w ilości 5 sztuk.

 2) Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Wykrocie została wybudowana w wariancie rozszerzonym obejmującym siłownię plenerową  wyposażoną w urządzenia: biegacz+pylon+orbitek, twister+wachadło, wyciąg górny+wyciskanie siedząc. Strefa relaksu została wyposażona w 4 ławki, 2 urządzenia do gier edukacyjnych  zamontowane na stałe tj. stolik do piłkarzyków i stół do tenisa stołowego.  Dokonano zagospodarowania terenu i nasadzeń  krzewów w ilości 10 szt.  Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wyposażony w: równoważnię linową, most linowy z talerzykami, bocianie gniazdo, huśtawkę dwuosobową i huśtawkę wagową podwójną. Na placu zabaw zastosowano powierzchnię bezpieczną piaszczystą. 

72364345_544090316326173_2059658447334408192_n
72377919_684408088718921_6796958803037257728_n
73135592_466551203952611_887660682273619968_n
73349372_740633316347656_8606391467864227840_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4