Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2023.
Cel konsultacji Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Myszyniec, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 10.11.2022 roku.
  2. Termin zakończenia konsultacji: do 24.11.2022 roku, godz. 16.00.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Myszyniec lub prowadzące działalność na terenie Gminy Myszyniec.

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 24 listopada 2022 roku do godz. 16.00:

  1. w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach, na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
  2. elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  3. osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca w holu budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu www.myszyniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy 2023".
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

  1. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  2. złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu po terminie ogłoszonych konsultacji,
  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 38 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 w. 31 - osoba do kontaktu – Anna Taradejna.


Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki