OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

Na  podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 30 grudnia 2019 r.  otwartego konkursu ofert.

      W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”.

Po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

  1. Daniel Walijewski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
  2. Anna Taradejna – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
  3. Sylwia Mróz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec

ul. Brata Zeno 62

07-430 Myszyniec

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”

20 000,00

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 20 000,00 zł, komisja przyznała 20 000, 00 zł dotacji na w/w zadanie.

 

Burmistrz Myszyńca

mgr Elżbieta Abramczyk