OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”.

Na  podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 30 grudnia 2019 r.  otwartego konkursu ofert.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”.

po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

  1. Daniel Walijewski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
  2. Anna Taradejna – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
  3. Sylwia Mróz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

ALDO „Bartnik” w Myszyńcu

ul. Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”.

80 000,00

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 80 000,00 zł, komisja przyznała 80 000, 00 zł dotacji na w/w zadanie.

 

Burmistrz Myszyńca 

mgr Elżbieta Abramczyk