• Stanowiska
  Liczba artykułów:  25
 • Załatwianie spraw

  W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w sposób następujący:

  Korespondencję przyjmuje sekretariat  rejestrując ją w rejestrze korespondencji, zaś przesyłki specjalnego rodzaju tj. faksy, pisma organów naczelnych i centralnych, polecone, ekspresowe, pisma procesowe wpisuje się do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju.

  Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:

  • adresowanych imiennie, które są przekazywane adresatom
  • wartościowych, które przekazuje się za pokwitowaniem
  • z klauzula "zastrzeżone, lub poufne

  Na wpływającej korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającej datę otrzymania i numer ewidencyjny wychodzący z rejestru wpływów, pod którym zarejestrowano dane korespondencję, korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty. Po wykonaniu tych czynności pracownik sekretariatu przekazuje korespondencję kierownikowi urzędu w celu jej dekretacji. Korespondencję przejrzaną i rozpisaną przekazuje się według dyspozycji Burmistrza - Kierownikom Referatów za pokwitowaniem.

  Pracownicy po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdzają czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy tez rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym wypadku pismo dołącza się do akt sprawy, w drugim przypadku - przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje się jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje znak sprawy w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu.

  Ostateczne załatwienie sprawy pracownik odnotowuje w spisie sprawy . Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania, a na kopii pisma stwierdza się wysyłkę pisma wraz z datą jego wysłania. Pisma polecone , lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wpisuje się do pocztowej książki nadawczej.

   


   

   

  Proszę wybrać zakres spraw:

  Liczba artykułów:  0
 • Podatki i opłaty lokalne

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 , poz. 31 z późn. zm.) określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

  Samorząd terytorialny i jego organy działają w ramach określonych przez ustawy. Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat wyłącznie wtedy , gdy odrębne przepisy tak stanowią. 

  Poniżej prezentujemy informacje na temat podatków w gminie Myszyniec:

  Liczba artykułów:  2
 • Rada Miejska

  Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 
  Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
  Wybory radnych do rady miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i dbywają się w głosowaniu tajnym. 
  W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych.
  Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie.
  Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany.
  Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego .
  Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy:

  1) uchwalanie statutu gminy,

  2)ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania z oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza

  4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  z tego tytułu,

  5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6) uchwalanie programów gospodarczych,

  7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  a)  zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowaniana na czasoznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrza może dokonywaćtych czyności wyłącznie za zgodą rady gminy.

  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza  w roku budżetowym,

  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

  10) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

  12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

  14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

  Liczba artykułów:  4
 • Gmina
  Liczba artykułów:  0
  • Gospodarka przestrzenna
   Liczba artykułów:  0
   • Ulice
    Liczba artykułów:  1
  • Gospodarka komunalna
   Liczba artykułów:  4
  • Służba zdrowia
   Liczba artykułów:  2
  • Jednostki-organizacyjne
   Liczba artykułów:  1
  • Ochrona środowiska

   Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz wskazuje, iż ochrona środowiska jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów naturalnych współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Gmina wykonuje określone ustawami zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ochrony gruntów, leśnictwa, gospodarki wodnej, utrzymania porządku i czystości, gospodarki odpadami, itp. Prawidłowej realizacji tych zadań służą specjalistyczne plany i programy.

   Liczba artykułów:  0
   • Plan gospodarki niskoemisyjnej

    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

    Na opracowanie dokumentu Gmina Myszyniec pozyskała w konkursie nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

     

    Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

    • znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
    • realną poprawę stanu środowiska jakości życia Mieszkańców;

     

    Liczba artykułów:  3
  • Turystyka

   Oferta turystyczna Gminy Myszyniec jest bardzo różnorodna. Można tu uprawiać zarówno turystykę piesza jak i rowerową, zwiedzać zabytki sakralne i świeckie, przenocować w gospodarstwach agroturystycznych, czy spróbować kuchni regionalnej.

   Liczba artykułów:  5
  • Statystyka
     

   Województwo: mazowieckie
   Rodzaj Gminy: miejsko-wiejska
   Poierzchnia: 228,59 km²
   Liczba sołect: 17

   TERYT: 1415083

    Gmina Myszyniec
   Liczba artykułów:  17
  • Inwestycje

   Gmina Myszyniec każdego roku znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Gmina realizuje inwestycje korzystając w znacznej części ze środków zewnętrznych. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów zostały wsparte środkami funduszu ZPORR, WFOŚiGW. Sukcesywnie kanalizowane i wodociągowane są kolejne miejscowości.

   Każdego roku remontowane są gminne drogi, budynki komunalne, szkoły.

   Poniżej zamieszczamy listę zrealizowanych lub też trwających inwestycji:

   Liczba artykułów:  24
  • Wybory
   Liczba artykułów:  4
  • Projekty

   Projekty realizowane przez Gminę Myszyniec z udziałem dofinansowania z Funduszy Europejskich

   Liczba artykułów:  1
  • Lokalny Program Rewitalizacji

   Liczba artykułów:  9