Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” realizowany w Wykrocie

W roku szkolnym 2021/2022 w PSP Wykrot, dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z koordynatorem brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.
W ramach projektu zrealizowanych zostało 20 zadań, w których uwzględniono główne założenia i cele m.in.:
 kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski,
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
• dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
• poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
• uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
• przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy,
• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.