Mazowsze Lokalnie

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym Mazowsze Lokalnie, w którym można zdobyć dotację do 7 tysięcy złotych na działania lokalne.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych oraz młodych organizacji z woj. mazowieckiego. 

Grupa nieformalna - grupa sąsiadów, przyjaciół, rodziców, którzy chcą coś razem zrobić dla społeczności, w której żyją. Grupy nieformalne muszą spełniać dwa proste warunki: składać się co najmniej z trzech pełnoletnich osób oraz chcieć wspólnie realizować działania na rzecz dobra wspólnego.

Młoda organizacja pozarządowa - organizacja, która ma nie więcej niż 5 lat, a jej roczny budżet za poprzedni rok nie przekroczył 30 tys. zł.

Jakie projekty mogą zostać dofinansowane?

Konkurs ma dwie ścieżki: inicjatywy oddolne oraz rozwój organizacji.

W ramach ścieżki inicjatywy oddolne dofinansowane mogą być projekty, które wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel oraz zakładają współdziałanie mieszkańców w celu jego osiągnięcia. Projekty powinny mieć rozsądne koszty realizacji oraz wykorzystywać zasoby lokalne. Co konkretnie można zrobić? Stworzyć miejsce spotkań, zorganizować zawody sportowe, imprezę plenerową, odkrywać wspólnie lokalną przyrodę albo historię miejscowości, rozwijać pasje artystyczne, działać rzecz mniejszości narodowych.

Celem ścieżki rozwój organizacji jest wsparcie młodych stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji. Ze środków dotacji można na przykład zakupić sprzęt biurowy, wyposażenie związane z merytorycznym obszarem działań organizacji czy oprogramowanie komputerowe. Organizacje mogą także przeznaczyć środki na remont siedziby, stworzenie strony internetowej czy szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników lub wolontariuszy. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej konkursu www.mazowszelokalnie.pl. We wniosku należy opisać swój pomysł na projekt, odpowiadając na kilka pytań. Należy także przygotować prosty budżet projektu.

Więcej informacji można uzyskać od Ambasadora Mazowsze Lokalnie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec

Tel. 507-856-135

 

Zapraszamy do udziału! Nabór trwa od 20 lutego do 20 marca 2023 roku.