Podziękowania

 

Dla Współorganizatorów oraz mieszkańców gminy Myszyniec

za przygotowanie i czynny udział

w  V Rodzinnym Festynie Profilaktycznym

„Zdrowa Rodzina bez uzależnień”

 

 Państwa zaangażowanie w  propagowanie treści związanych ze zdrowym stylem życia,  zachęcanie do aktywnego  spędzania wolnego czasu  dzieci wraz z rodziną,  wzmacnianie więzi  i propagowanie odpowiedniego systemu wartości stanowi ważny czynnik chroniący dzieci i młodzież w profilaktyce uzależnień  

                      

„Miłość zaczyna się w domu i rozwija w domu. Tu nigdy nie brak sposobności aby  ją okazać”

                                                                  Matka Teresa z Kalkuty

 

                                                                     Burmistrz Myszyńca


                                              Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                 w Myszyńcu

Myszyniec, 16 czerwca 2019 r.  

V  Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień”

Głównym Organizatorem Festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu oraz Burmistrz Myszyńca.

Współorganizatorami byli:

 1. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
 3. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
 4. Komisariat Policji w Myszyńcu,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu,
 6. Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu,
 7. Rycerze Kolumba Rada Nr 14566 im. św Marcina,
 8. Grupa wparcia AA i Al.-Anon „Przystań”,
 9. Stowarzyszenie Abstynentów „Nowa Droga”
 10. Grupa Ratownicza Nadzieja
 11. Stowarzyszenie Myszynianki wraz z dziećmi ze świetlicy „Iskierka” oraz  Siostry Służki Najświętszej Marii Panny Myszyńcu,
 12. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu,
 13. Nauczyciele i uczniowie Publicznych Szkół Podstawowych w Myszyńcu, Wykrocie, Wydmusach, Krysiakach, Zalesiu, Olszynach, Wolkowych,
 14. Związek Harcerstwa Polskiego w Myszyńcu,
 15. Sołectwa: Wykrot, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Olszyny, Pełty i Wydmusy.
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Drężku,
 17. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce,
 18. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu,
 19. Zespoły taneczne: : „Małe błyskotki”, „Błyskotki”, „Błysk”, „Kurpiaki – grupa młodsza” wraz z opiekunami i instruktorami tańca.

 

Głównym celem festynu było kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, Zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi,  propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym.

  Rodzina jest wyjątkową grupą społeczną, ponieważ rodziców i dzieci łączy ze sobą szczególna więź. Rodzice znają swoje dzieci najlepiej i oni mają największy wpływ na kształtowanie postaw swoich dzieci. Formowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi dokonuje się w rodzinie, rodzice pełnią dla swych dzieci funkcję drogowskazu, wskazują drogę i towarzyszą w problemach. Rodzice dzielą się z dziećmi swoim stylem życia, sposobem wartościowania, pomagają zdobywać doświadczenia i podejmować decyzje. Każdy młody człowiek, który ma oparcie w rodzinie, nauczy się świadomego podejmowania odpowiedzialności za własne życie i będzie umiał skutecznie przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom.

Rodzice są pierwszymi nauczycielami, drogowskazami, które wskazują jaką drogą powinno udać się ich dziecko, odgrywają najważniejszą rolę w profilaktyce uzależnień wśród młodzieży. Najważniejsze bowiem źródło motywacji, aby młody człowiek nie popadł w uzależnienie od alkoholu czy narkotyków wypływa nie tyle ze sposobu myślenia, ale z autentycznych więzi, dzięki którym dana osoba czuje się bezwarunkowo cenna i akceptowana w oczach drugiej osoby, w tym najbliższej rodziny.  

Dodatkową atrakcją  V Rodzinnego Festynu pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” był  konkurs wiedzy o ruchu drogowym organizowany  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Nagrodą  główną dla zwycięscy był rower ufundowany przez organizatora konkursu.

Po raz drugi odbył się konkurs sołectw o przechodni puchar Burmistrz Myszyńca, którego uczestnikami byli przedstawiciele sołectw: Wykrot, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Olszyny, Pełty i Wydmusy. Pierwsze miejsce i puchar przechodni Burmistrz Myszyńca zdobyło sołectwo Olszyny, drugie miejsce sołectwo Krysiaki, trzecie miejsce sołectwo Wykrot.