Plakat - pies

Dlaczego nie strzelamy?

Zwierzęta boją się hałasu, bo mają dużo lepszy od nas słuch. Rozmowa między ludźmi ma moc około 30 dB. Dźwięki powyżej 100 dB stają się nieprzyjemne dla ucha, a dźwięki na poziomie 130–140 dB są już bolesne. Wybuch niektórych petard generuje hałas o natężeniu 130–160 decybeli – to głośniej niż przy starcie odrzutowca i jest to granica bólu dla człowieka. Zwierzęta słyszą dźwięki dużo precyzyjniej i z większej odległości. Szacuje się, że dźwięki o tym samym natężeniu pies i kot usłyszą w odległości czterokrotnie większej niż ludzie.

Dlaczego nie strzelamy?
Zwierzęta boją się hałasu, bo mają dużo lepszy od nas słuch. Rozmowa między ludźmi ma moc około 30 dB. Dźwięki powyżej 100 dB stają się nieprzyjemne dla ucha, a dźwięki na poziomie 130–140 dB są już bolesne. Wybuch niektórych petard generuje hałas o natężeniu 130–160 decybeli – to głośniej niż przy starcie odrzutowca i jest to granica bólu dla człowieka. Zwierzęta słyszą dźwięki dużo precyzyjniej i z większej odległości. Szacuje się, że dźwięki o tym samym natężeniu pies i kot usłyszą w odległości czterokrotnie większej niż ludzie.

Mapa woj. mazowieckiego

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego - zadanie: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym" (212.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego - zadanie: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym" - SKAN (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie Kultury fizycznej - zadanie: "Organizowanie zajęć sportowych: upowszechnianie sportu" (206.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie Kultury fizycznej - zadanie: "Organizowanie zajęć sportowych: upowszechnianie sportu" - SKAN (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Myszyniec, dnia 30 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.12.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 30 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.12.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 128/2 w obrębie Krysiaki, gmin Myszyniec”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 30 grudnia 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona   w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Krysiaki, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym za Państwa pośrednictwem apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwa zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać,że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczas ogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskim i łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary, w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie, jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedlecki i płocki). Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń były najprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego województwa. Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z jego zapisami: Hodowcy powinni: ‒ unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ‒ myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych, ‒ myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym, ‒ przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika, ‒ stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób; ‒ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; Hodowcy nie powinni: ‒ dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych; ‒ karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; ‒ poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest zagrożeniem do ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwość mutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jest powszechnie dostępne. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Z poważaniem

Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki 

Myszyniec, dnia 29 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.26.2022                                                                        

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2022 r. na wniosek spółki Solstar Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, Plac Jana Matejki 19, 65-056 Zielona Góra  reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Rosner-Szymańską, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 765 i 776, obręb Myszyniec, gmina Myszyniec”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz możliwością składania uwag i wniosków.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Już po raz siedemnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Cztery pory Mazowsza”.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 • wiosna;
 • lato;                                                                                
 • jesień;
 • zima

Myszyniec, dnia 22 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.27.2022                                                                        

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2022 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Jana Rafała, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, powiat ostrołęcki”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 195/1 obręb 0010 Olszyny.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz możliwością składania uwag i wniosków.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca, d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m.”

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Olszyny, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

 Myszyniec, dn. 21.12.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie skargi (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu informuje mieszkańców Gminy Myszyniec o możliwości bezpłatnego przekazania folii rolniczych do 31.12.2022r. Odpady należy dostarczyć własnym transportem, posegregowane według niżej wymienionego podziału:

 • folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem),
 • folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),

Przed przekazaniem należy odpowiednio przygotować odpad, tj.:

 • nie wkładać i nie zawijać do środka folii i worków,
 • usunąć i wytrzepać z folii inne zanieczyszczenia, w tym duże ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

Miejsce odbioru: Myszyniec ul. Targowa, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

źródło: https://zgk-myszyniec.pl/2022/12/15/odbior-folii-rolniczych/

Myszyniec, dn. 19.12.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej, w tym projektu budżetu na 2023 r.
2. Zapoznanie się z informacją o formach i wysokości pozyskanych środków finansowych na inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych.
3. Analiza wykonania inwestycji gminnych planowanych w budżecie gminy na 2022 r. – m.in. Centrum Usług Medycznych, basen sportowo-rekreacyjny w Myszyńcu.
4. Analiza projektu planu pracy Komisji na 2023 r.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Marek Trzciński

Myszyniec, dn. 19.12.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
6.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
6.3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
6.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
6.5. uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
6.7. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinasowaniem w 2023 roku,
6.8. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2022-2025,
6.9. Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2023-2027,
6.10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
6.11. wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec, położonych na terenie gminy Myszyniec,
6.12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
7. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Archacki

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac

Myszyniec, dnia 20 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.28.2022                                                                        

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2022 r. na wniosek spółki Photon Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Górskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Myszyniec Stary planowanego do realizacji na działce nr ewid. 249 obręb Myszyniec Stary.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz możliwością składania uwag i wniosków.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac

Od nowego roku wystartuje nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Dzięki zmianom będzie można pozyskać większe niż dotychczas środki do wymiany kopciuchów, termomodernizacji oraz montażu fotowoltaiki w domu jednorodzinnym. Najwyższą dotację uzyskamy do kompleksowej termomodernizacji domu.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Treść ostrzeżenia

Myszyniec, dnia 19 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.23.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 59/1 obręb Świdwiborek.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 19 grudnia 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Świdwiborek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 19 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.22.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 77 obręb Myszyniec Stary.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 19 grudnia 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 19 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.18.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.18.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Drężek o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Planowana lokalizacja inwestycji to nieruchomość oznaczona numerem ewid. 393 obręb Drężek.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 19 grudnia 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 19 grudnia 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Drężek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 16 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.17.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 16 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.17.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Stary Myszyniec o mocy do 3 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Planowana lokalizacja inwestycji to nieruchomość oznaczona numerem ewid. 514 obręb Myszyniec Stary.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 16 grudnia 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 16 grudnia 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 15 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.25.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Białusny Lasek o mocy do 4 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 163 obręb Białusny Lasek.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 15 grudnia 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Białusny Lasek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

W dniu 07.12.2022r. odbyło się oficjalne przekazanie przez Gminę Myszyniec sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krysiakach zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”.  W  spotkaniu uczestniczył Pan Mirosław Augustyniak – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Tadeusz Lipka – Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca oraz przedstawiciele jednostki OSP Krysiaki.

W dniu 24 listopada 2022 r. dokonano odbioru robót budowlanych „Remontu budynku OSP w Wydmusach w zakresie posadzki w garażu strażnicy”. W ramach robót  wykonana została m.in.:

 • nowa nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 50,56 m2,
 • Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek gresowych z obsadzeniem listwy cokołowej aluminiowej o łącznej długości 27,13 mb.

Myszyniec, dnia 15 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.19.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14 w obrębie Białusny Lasek, gmina Myszyniec”.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 15 grudnia 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Białusny Lasek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dn. 12.12.2022 r.

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury,

Kultury i Spraw Społecznych

 
ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Podsumowanie funkcjonowania muzeum w dzwonnicy i sali kinowej w 2022 r.
 2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami - ocalić od zapomnienia.
 3. Opracowanie planu pracy na 2023 r.
 4. Sprawy różne.

     Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

 

  Przewodnicząca Komisji:

 /-/    Małgorzata Brodzik

 

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy.

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu gorącego posiłku:

 • zupa oraz dwie kromki chleba lub zwykła bułka przez dwa  dni w tygodniu, tj. w poniedziałek i piątek,
 • drugie danie  przez trzy dni w tygodniu tj. wtorek, środa, czwartek  

6 grudnia to magiczny dzień odwiedzin wspaniałego gościa.

W naszej świetlicy zagościł Święty Mikołaj, który przyniósł dla dzieci mnóstwo słodkości. 

Myszyniec, dnia 7 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.12.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 128/2 w obrębie Krysiaki, gmin Myszyniec”.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 7 grudnia 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Krysiaki, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 6 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.16.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 6 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki”. Inwestycja będzie prowadzona na działkach będących własnością Gminy Myszyniec tj. działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 294/3, 394, 329, 332, 349 i 406/1, na działkach będących własnością Powiatu Ostrołęckiego tj. działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 248 i 216 oraz na działkach prywatnych, które ulegną podziałowi i przejęte zostaną pod poszerzenie pasa drogowego na podstawie decyzji ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) i wejdą w skład pasa drogowego – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 296, 299/2, 299/1, 302, 305, 309, 295, 318, 319, 320, 321, 315, 594/315, 593/315, 593/313, 313, 125, 311, 306, 287, 286, 285, 284, 322, 324, 330, 331, 365, 373/1, 373/2, 415, 416/415, 416/414, 414, 413, 411, 409, 408, 407, 392/2, 392/1.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienie odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od dnia dokonania obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 6 grudnia 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 6 grudnia 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Krysiaki, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 5 grudnia 2022 r.

IN.GP.6220.14.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 5 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 5 obręb 0009 Niedźwiedź (woj. mazowieckie, gm. Myszyniec) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 5 grudnia 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 5 grudnia 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Niedźwiedź, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym wywiadem udzielonym przez Burmistrz Myszyńca  - Elżbietę Abramczyk, na temat transformacji energetycznej w gminie Myszyniec.

https://smartgrid.org.pl/?p=4544

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 28 lutego 2023r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 28 lutego 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku);
 • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku);
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 390 z dnia 30 listopada 2022 roku).

Myszyniec, dnia 30 grudnia 2021 r.

IN.GP.6220.15.2021                                                                         

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z dnia 1 października 2021 r. (uzupełnionego w dniu 22 listopada 2021 r.) spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 2 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Mysszyńca

Myszyniec, dnia 30 grudnia 2021 r.

IN.GP.6220.14.2021                                                                         

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z dnia 1 października 2021 r. (uzupełnionego w dniu 22 listopada 2021 r.) spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 1 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

22 grudnia 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z Budową linii oświetlenia terenu targowiska.

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu gorącego posiłku:

 • zupa oraz dwie kromki chleba lub zwykła bułka przez dwa  dni w tygodniu, tj. we wtorek i czwartek,
 • drugie danie  przez trzy dni w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek  
  w  następujących placówkach:

 

 •  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa  w Wolkowych,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Krysiakach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach,
 • Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola Adamieckiego w Pełtach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
 • Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu.

Przewiduje się możliwość dożywiania dzieci uczęszczających do Punktach Przedszkolnych.

Ponadto, zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym.

 

Załączniki:

„Pan Marek z Gminy Myszyniec, Rolnik ubezpieczony w Placówce Terenowej KRUS w Myszyńcu wśród 100 najlepszych uczestników II Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Rola rolnika, by upadku unikał”

Myszyniec, dn. 21.12.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu
 

Z A W I A D O M I E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

b)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myszyniec na lata 2022-2024,

c)       ustanowienia wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, określenie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz ich rodzajów i wysokości,

d)      ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

e)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinasowaniem w 2022 roku,

f)        przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

g)       ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

h)      nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Wydmusy,

i)        nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Myszyniec,

j)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

k)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

l)        zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,

m)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok,

o)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,

p)      uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok.

7.   Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

8.   Wolne wnioski i informacje.

9.   Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Myszyniec, dn. 20.12.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

 ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

1.   Zaopiniowanie budżetu gminy na 2022 rok.

2.   Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

 Marek Trzciński

 

 

Z uwagi na rosnącą liczbę przypadków wścieklizny, nie tylko wśród zwierząt dziko żyjących – m. in. lisów, saren, nietoperzy, ale także u zwierząt domowych np. kotów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie razem z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Siedlcach przygotował 2 rodzaje ulotek informacyjnych, adresowanych do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szanowni Państwo,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Myszyniec, dnia 17 grudnia 2021 r.

IN.GP.6220.8.2021

Obwieszczenie zawiadomienia o wniesieniu zażalenia

Działając na podstawie art. 144 w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż wnioskodawca, tj. GGPL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez prokurenta Filipa Sypko wniosła zażalenie na postanowienie Burmistrza Myszyńca z dnia 18 listopada 2021 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Wolkowe 10 o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 52, 53, 54, 146, 147, 148, 465/2, 465/3 obręb Wolkowe, gmina Myszyniec”.

Zażalenie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z treścią zażalenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec w godzinach pracy urzędu tj. 800-1600.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Wolkowe, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

2500 złotych straciła mieszkanka naszego miasta podczas robienia transakcji w ‘’sieci”. Kobieta podczas sprzedaży wózka dziecięcego kliknęła w podesłany jej link. Następnie podała numer karty bankomatowej.

Myszyniec, dn. 13.12.2021 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1.      Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

2.      Sprawy różne.

 

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Zofia Bałdyga

 

 

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 17:00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58.

Zarządzenie Nr 280/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2021 r. i w miesiącu styczniu 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w zamian za przypadający w sobotę dnia 25 grudnia 2021 r. I Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
2. W dniu 24 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.

§ 2

1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 r.
2. W dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.

W związku z otrzymywanymi od Państwa zgłoszeniami dotyczącymi awarii instalacji fotowoltaicznych związanych z niewłaściwym napięciem sieci, Gmina Myszyniec zwróciła się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z pytaniem, czy istnieją możliwości techniczne poprawy infrastruktury elektroenergetycznej teraz lub w przyszłości w celu dostosowania jej do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych zamontowanych u mieszkańców naszej gminy.

W dniu 09.12.2021 r. podczas 11. (e)Forum Rozwoju Mazowsza ogłoszono wyniki plebiscytu „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W dniu 8 grudnia 2021 roku odwiedził naszą Gminę Pan Marcin Grabowski – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, radny województwa mazowieckiego, który wziął udział w zwiedzaniu przez uczniów wystawy pn.”Ojcowie Niepodległości”.

W dniu wczorajszym 7 grudnia odbyła się Gala pierwszej edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Najlepszą gminą w powiecie ostrołęckim, pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego jest Gmina Myszyniec. Dyplom z rąk Pana Marszałka Adama Struzika oraz Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Pani Agnieszki Ajdyn  i przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odebrała Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk.

 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bartnej i Pszczelej w Myszyńcu

 Gmina Myszyniec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej na budowę ul. Bratnej i Pszczelej w Myszyńcu

5 grudnia w sali kinowo-widowiskowej RCKK odbył się spektakl teatralny pt. "Spotkanie" w wykonaniu grupy teatralnej "Mimo wszystko" działającej przy Klubie Seniora w Myszyńcu Starym.

Myszyniec, dnia 03.12.2021 r.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym

W dniach 7-11 grudnia w holu budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej zostanie udostępniona wystawa „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Zapraszamy na Mikołajki z RCKK! :) 

Już 6 grudnia w sali kinowo-widowiskowej odbędą się seasne filmowe: GWIAZDKA KLARY MUU oraz WILK, LEW I JA.

Rezerwacje, szczegóły i informacje prosimy kierować na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ilość miejsc ograniczona!

Szanowni Państwo!
W najbliższą niedzielę, 5 grudnia w sali kinowo-widowiskowej RCKK odbędzie się spektakl teatralny pt. "Spotkanie" w wykonaniu grupy teatralnej "Mimo wszystko" działającej przy Klubie Seniora w Myszyńcu Starym.

Myszyniec, dn. 02.12.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY   KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

Z A W I A D O M I E N I E
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Analiza projektu budżetu na  2022 rok.

2.   Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Marek Trzciński

Szkolenie

IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 mazowieckie (16 powiatów)od 05:00/02.12 do 17:00/02.12.2021 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW.

Gmina Myszyniec informuje, że termin składania wniosków do ”Programu Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

zostaje przedłużony do 04.01.2021r.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu pod nr. tel. 29 77 21 398.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Myszyniec, dn. 14.12.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec,
  2. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
  4. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”,
  5. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  9. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  10. przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Myszyniec i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
  11. wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  12. nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wydmusy,
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
  14. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  15. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
  16. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2028,
  17. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok,
  18. uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2021-2028,
  19. uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Zapoznanie z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                          /-/ Sławomir Archacki

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej.
 3. Analiza wpływów z opłaty targowej.
 4. Analiza płatności za instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz podatków i dzierżaw.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                         /-/   Marek Trzciński

 

 

Dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Myszyniec Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku dnia 14 grudnia 2020 r. otrzymał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to 9 – cio osobowy mikrobus marki Renault Trafic. Samochód będzie świadczył usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych, które są Uczestnikami w/w placówki. Dom swoim wsparciem obejmuje 28 osób niepełnosprawnych, które przez 5 dni w tygodniu korzystają z różnych form wsparcia. Dzięki temu otrzymują większą szansę na rozwój i możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 137.022,00 zł
Udział środków PFRON – 81.000,00 zł
Udział środków Gminy Myszyniec – 56.022,00 zł

Harcerze i zuchy pod opieką p. Cecylii Majewskiej, w dniu 15.12.2020 r. przekazali Betlejemskie Światło Pokoju dla p. Burmistrz Elżbiety Abramczyk, wraz z najlepszymi życzeniami dla wszystkich mieszkańców gminy.

20201215_095750
20201215_095904
20201215_100008
20201215_100107
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w związku ze wznowieniem kontroli dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Kontrola dotacji na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 5 lat w miejscowości Wykrot.

 

  Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Zofia Bałdyga

 

 

OPS w Myszyńcu informuje, że wypłata świadczeń:

Pomocy Społecznej, rodzinnych, wychowawczych oraz Dobry Start

nastąpi w dniu 15.12.2020 r. na konta bankowe

oraz w siedzibie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.


 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Gmina Myszyniec rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie :

 • Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. w ramach programu Opiekun może otrzymać maksymalnie do 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną,

 

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

 

 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem
w Programie proszeni są o:

- wypełnienie karty zgłoszenia do Programu.  Do wniosku dołączyć należy również: w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych orzeczenie ze znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym.

- wypełnienie karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej (Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności).

Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,  wraz z załącznikami należy składać w terminie do 29 grudnia 2020 r.Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w godzinach od 8.00 do 16.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 7721 398

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana w przypadku otrzymania dofinansowania oraz po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

 

Załączniki:

Zal-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM (3)

Zal-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa_-_edycja_2021 (3)

Białusny Lasek, dn. 11.12.2020r

 

INFORMACJA

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku informuje, iż w związku z ogłoszeniem  naboru na stanowisko urzędnicze – głównego  księgowego do dnia 8 grudnia 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

     Kierownik ŚDS

Elżbieta Józefowicz

 

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie.

Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

 

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Ocena projektu budżetu gminy na 2021 rok.

 Przewodnicząca Komisji:

  /-/   Zofia Bałdyga

 

 

Zgodnie z  zarządzeniem Nr 171/20 Burmistrza Myszyńca w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2020 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 26 grudnia 2020 r.,

w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek)  Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. pełniony będzie dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zgłaszania zgonów pod numerem telefonu: 691 471 441.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski

Pobierz:

Zarządzenie nr 171/20 Burmistrza Myszyńca z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Zapisz dokument  

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
czy też usług świadczonych po zbiorach.

O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego
i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie
500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje
do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje w nawadnianie gospodarstw
do 28 stycznia przyszłego roku.

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw rolnych.

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

REKRUTACJA DO KLUBU SENIORA W MYSZYŃCU STARYM

 

Od piątku, 27 grudnia 2019 r., rusza rekrutacja w związku z projektem pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów”. Po zakończeniu adaptacji pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Myszyńcu Starym, przyszedł czas na przygotowania związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora.

Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie Gminy Myszyniec do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów”, w ramach którego Gmina ułatwi dostęp do usług społecznych osobom niesamodzielnym z terenu gminy Myszyniec, poprzez utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Myszyńcu Starym.                                                                                                                 

Światłość w ciemności świeci”– to tytuł Jasełek, które w tym roku 20 grudnia 2019 zostały wystawione w szkole w Wykrocie.

W przedstawienie zaangażowani zostali uczniowie klas I – VIII PSP oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkola.
Uczniowie przedstawili opowieść o narodzeniu Jezusa wplecioną w historię powstania pierwszego przedstawienia jasełkowego zorganizowanego przez św. Franciszka, który natchniony historią opowiedzianą przez zwierzęta, postanowił wraz ze współbraćmi i z udziałem zwierząt, odtworzyć jej przebieg. Do małego Jezuska przybyli również pasterze, dzieci, ptaszki, a także honorowi goście w postaci trzech mędrców, którzy złożyli dzieciątku dary i oddali pokłon.
Całość przedstawienia przeplatana była tańcami i radosnymi bożonarodzeniowymi kolędami i pastorałkami.
Uczniowie dołożyli wielu starań, aby tegoroczne Jasełka były dla nas wszystkich sposobnością do wejścia w piękną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, ukazały nam wszystkim zwycięstwo Miłości i Prawdy nad złem i ciemnością.

Po występie głos zabrał pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk.
Za ogromny trud włożony w reżyserię i inscenizację Jasełek, złożyła podziękowania uczniom, pani Elżbiecie Bożenie Gwiazda głównej pomysłodawczyni przedsięwzięcia, pani Małgorzacie Parzych i pani Teresie Samsel oraz Radzie Pedagogicznej za wsparcie i pomoc w przygotowaniach.
Pani Dagmarze Parzych za uszycie strojów dla młodych aktorów – braci franciszkanów.

Na koniec złożyła wszystkim życzenia, radosnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych zrozumienia i rodzinnego ciepła.

Ksiądz proboszcz naszej parafii Zbigniew Jaroszewski podziękował, że mógł uczestniczyć po raz kolejny w tak pięknym występie uczniów, pełnym treści i wzruszającym.

1 a
1 b
Previous Next Play Pause
1 2

20 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość wigilijna pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk i pani Katarzyny Piechowskiej oraz we współpracy z panią Elżbietą Rolką. Nie zabrakło także rodziców podczas łamania się opłatkiem i składania sobie najserdeczniejszych życzeń. Serdecznej atmosferze towarzyszył śpiew kolęd i pastorałek. Miłym akcentem świątecznym był symboliczny poczęstunek przygotowany przez przedstawicieli Rady Rodziców dla wszystkich uczestników uroczystości.

 

Joanna Pliszka

 

20191217-111544
20191217-111550
20191217-112024
20191217-112025
20191217-115513
20191217-115525
20191217-120734
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7


We wtorek 17 grudnia uczniowie klasy IV: Julita Wiśniewska, Łucja Łachacz, Dawid Drężek i Dominik Wiśniewski wzięli udział w konkursie organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wykrocie „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami”. Zespół, przygotowany przez p. Celinę Olbryś, uplasował się na I miejscu. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

20191213-115630
20191213-120043
20191213-122748
20191213-122845
Previous Next Play Pause
1 2 3 4


Uczniowie naszej szkoły w okresie przedświątecznym brali udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Kultownię OCK w Ostrołęce „Gwiazdkowy Anioł. Płomyk Dobroci”. Ich zadaniem było wykonanie lampiona lub świecznika, którego tematem przewodnim był właśnie „płomyk dobroci”. Dominik Wiśniewski, uczeń kl. IV zajął w nim II miejsce, a Kaja Pawelczyk, uczennica kl. V, otrzymała wyróżnienie. Uczniów przygotowywała p. Ewelina Krzynówek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

79803932_857792344690759_7542473556920107008_n
80038595_574084186709946_3771393864741421056_n
80370177_1063728940637581_2803409975408328704_n
80466304_1063729837304158_4017507061444116480_n
80559926_2232545436846001_4264455607811047424_n
81305272_1185132858359753_8745894054337708032_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

W dniu 20 grudnia o godz. 16.00 odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.

Burmistrz Myszyńca informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku nie będzie kursu autobusowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego, organizowanego przez  Gminę Myszyniec na  trasie Myszyniec – Cięćk – Myszyniec przez Cięćk, Wykrot, Drężek  z powodu małego zainteresowania ze strony mieszkańców gminy.

 

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

18 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyło się przedstawienie teatralne pt. ,,Wilk i siedem koźlątek” dzięki któremu dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III uświadomili sobie ważne prawdy życiowe.

 Joanna Pliszka

 

 W dniu 31 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00 spotykamy się przy kaplicy w Myszyńcu Starym (centrum wsi), skąd wyruszymy w tradycyjną (od sylwestra 2000 r.) 20. Pielgrzymkę Kurpiów w roku remontu - renowacji Bazyliki Mniejszej i zabytkowej dzwonnicy w Myszyńcu, w przededniu 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej "Cudu nad Wisłą" i beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia oraz 100 - ej rocznicy urodzin Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. 

Z modlitwą i kolędą na ustach, przy świetle pochodni, latarek i lampionów przejdziemy pielgrzymkowo historyczną trasą (3 km) przez Browary do Bazyliki Mniejszej W Myszyńcu, gdzie o godzinie 17.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta dziękczynna za 2019 rok. Pielgrzymka o charakterze ekumenicznym i patriotycznym,  odbywać się będzie w duchowej więzi z naszymi kurpiowskimi przodkami, którzy już od 369 lat, dzięki Ojcom Jezuitom mogli czynnie wyznawać wiarę katolicką, dla podkreślenia tożsamości Kurpiów z Puszczy Zielonej - w intencjach wspólnotowych i osobistych - prosząc Pana Boga o dalszą opiekę nad nami i pomyślność w 2020 roku. Stwarza Ona również dobrą okazję dla wszystkich tych, którzy nie zawsze mogą wziąć udział w pielgrzymkach do Świętych Miejsc gdzieś w Polsce czy poza granicami kraju. Do udziału w pielgrzymce Kurpie zapraszają również wszystkich swoich przyjaciół i sympatyków. Życie na Ziemi jest ciągłym pielgrzymowaniem, więc pielgrzymujmy póki jest Nasz Ziemski Czas.

Ryszard Ropiak

18 grudnia 2019 r. w Warszawie Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk i Skarbnik Gminy Pani Agata Kobus podpisały umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem na dofinansowanie w kwocie

410 344,00 zł

zadania pn.„Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu – II etap”, z Funduszu Dróg Samorządowych.

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 
1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020,

b)      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,

c)      zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

d)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2027,

e)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok,

f)       uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

g)      uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Zaopiniowanie uchwał na X sesję Rady Miejskiej.

3.   Sprawy różne.

4.   Przyjęcie protokołu.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński

 

 

                                                             

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

12 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbył się VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek ,,Hej, kolędo, kolędo…” zorganizowany przez p. Małgorzatę Jędrzejczyk. Celem konkursu było wyłonienie talentów wokalnych, umożliwienie dzieciom uzdolnionym wokalnie zaprezentowania się szerszej publiczności, a zarazem podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.  Nad całością przeglądu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: p. Ewelina Łasisz, p. Milena Nalewajk i p. Bożena Żywica. Do konkursu przystąpiło 18 solistów z następujących szkół: PSP w Krysiakach, PSP w Olszynach, PSP w Wolkowych, PSP w Wydmusach, PSP w Wykrocie i PSP w Myszyńcu. Członkowie jury po wysłuchaniu uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja, poprawność intonacji oraz ogólny wyraz artystyczny, przyznali 6 nagród głównych i 5 wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.

Podczas konkursu panowała miła i świąteczna atmosfera.

 Joanna Pliszka

 

img-20191211-121325
img-20191211-135746
img-20191211-140056
img-20191211-140738
Previous Next Play Pause
1 2 3 4


W środę 11 grudnia odbył się IX Gminny Konkurs Angielskiej Piosenki Świątecznej „Christmas Singing” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Myszyńcu. Uczennica klasy VIII, Martyna Duda, bezkonkurencyjnie zajęła w nim I miejsce. Zaśpiewała piosenkę Faith Hill „Where are you Christmas?” z filmu „Grinch. Świąt nie będzie”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała: Justyna Śniadach

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog”. 

Akcja ma uświadamiać jak ważne jest bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Publikujemy komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków.

Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste, zadbane i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem, który jest niezbędny, aby z powodzeniem wyeliminować występowania smogu w Polsce jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej:

-jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów zanieczyszczających powietrze!,

-jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 -co najmniej raz na 6 miesięcy.
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dym owych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Wiesław Zabawa

20191206-105247_2
20191206-105300_1
20191206-111356_2
20191206-111416_1
20191206-111707_2
20191206-112102_2
20191206-112116_2
79356913_3091161797564935_9199825415525367808_o
img-20191206-121251_2
img-20191206-121323_2
img-20191206-121632_2
img-20191206-122900_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W piątek 6 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego z p. Czesławą Marchewką – twórczynią ludową z Kadzidła.

Nasz gość pochodzi z Tatar z bardzo zasłużonej dla kultury kurpiowskiej rodziny Konopków. Wykonuje tradycyjne wycinanki, palmy wielkanocne, bukiety z bibuły, kierce i ptaszki. Swoje dzieła prezentowała w kraju i za granicą: w Holandii, Szwecji i Turcji. Jako członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych wystawia swoje prace w muzeach w Ostrołęce, Łomży, Płocku, Warszawie i Toruniu. W 1999 roku otrzymała Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury” za dorobek pracy twórczej.

Pani Czesława Konopka opowiedziała dzieciom o tradycjach związanych ze świętami na Kurpiach oraz pokazała przepiękne ozdoby, które tradycyjnie robiło się w okresie Bożego Narodzenia. Pod jej czujnym okiem dzieci klas 0 – III wykonały ozdoby choinkowe - aniołki z bibuły oraz wycinanki – koła. Uczniowie klas starszych stworzyły misterne kurpiowskie bombki z bibuły i tradycyjne zawieszki oraz wycinanki. W warsztatach brali również udział rodzice i wychowawcy pod czujnym okiem pomysłodawczyni i organizatorki spotkania – pani dyrektor Izabeli Drężek. Na zakończenie młodzież podziękowała za czas spędzony z tradycją naszej „Małej Ojczyzny”.

To już kolejne spotkanie z osobą działającą na rzecz krzewienia kultury ludowej. Dziękujemy za ten mile spędzony czas, który zaowocuje przepięknymi ozdobami bożonarodzeniowymi w naszych domach.

Opracowała: Justyna Śniadach

6 grudnia 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych mieli okazję spotkać się z Mikołajem, któremu towarzyszyła Śnieżynka ;). Drobne upominki otrzymali wszyscy, którzy czują się dziećmi. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla niesamowitego gościa. W tym dniu dzieci miały okazję wcielić się w postać Świętego Mikołaja, zakładając czerwone czapeczki lub inne części garderoby. Pod okiem wychowawców nasze pociechy brały udział w zabawach i pląsach muzycznych oraz oglądały filmy animowane tematycznie związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy umilili nam to święto.

 Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
W środę 4 grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie odbyła się uroczysta akademia z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Podczas, której uczniowie poznali biografię tego znakomitego kompozytora i twórcy polskiej opery narodowej.
Prezentację dorobku artysty przedstawili uczniowie klas: V, VII i VIII, odpowiedzieli na pytanie „Kim był dla nas Stanisław Moniuszko?”. W rolę Stanisława Moniuszki wcielił się Łukasz Niksa uczeń klasy VIII.
Uczniowie ubrani w stroje z minionej epoki opowiedzieli, o czym jest opera pt. Halka, Straszny dwór. Uczennica klasy VII Maja Bednarczyk zaśpiewałą popularną pieśń „Prząśniczka” skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę do słów Jana Czeczota.
Pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk i pani Elżbieta Bożena Gwiazda wręczyły nagrody zwycięzcom SZKOLNEGO KONKURSU O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA MONIUSZKI.
Dekorację, scenariusz apelu, stroje i oprawą muzyczną przygotowała pani Elżbieta Bożena Gwiazda.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 listopada 2019 r. uczniowie klasy V i VI PSP w Wykrocie z wychowawcami panią Krystyną Kulas i panią Eweliną Chorążewicz, uczestniczyli w wycieczce do Ciechanowa. Zwiedzili ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH, PARK NAUKI TORUS – gdzie brali udział w warsztatach z wykorzystaniem suchego lodu i przeprowadzali doświadczenia. Odwiedzili również kręgelnię MEDUZA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wykrocie panowała szczególna atmosfera, zgodnie z tradycją goszczono Świętego Mikołaja wraz z jego pomocnikiem. Dotarł on do szkoły z workiem prezentów, co nasi uczniowie z klas 0 - III przyjęli bardzo entuzjastycznie. Mikołaj wręczał osobiście słodkości wszystkim dzieciom, zarówno tym małym, jaki i dużym.

Samorząd Uczniowski (pod opieką pani Krystyny Zyśk i pani Danuty Zapadki) dwa tygodnie wcześniej ogłosił konkurs dla wszystkich klas, na najlepiej poprzebieranych uczniów m.in. za Mikołajów, Mikołajki czy Elfy.

Tego dnia od samego rana z każdej strony kręciły się po korytarzach i w klasach dzieci i uczniowie ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach.

Na długiej przerwie w paradzie, uczniowie wraz z wychowawcami prezentowali swoje stroje.

Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Szkoły pani Mirosława Grzegorczyk, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Chojnowska i opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Krystyna Zyśk, wyłoniły zwycięzców. W klasach młodszych zwyciężyły klasy I i II, zaś w klasach starszych klasa VII.

Na koniec od Świętego Mikołaja wszystkie klasy otrzymały słodkie upominki.


28 listopada 2019 r. po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w międzypowiatowym konkursie  przyrodniczo - ekologicznym „Zielono mi”organizowanym przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz Starostwo Powiatowe. Reprezentowali ją Dominika Wiśniewska oraz Maksymilian Kordek z oddziału „0” w kategorii „Maluch” oraz Anna Drężek (kl. III) i Dawid Drężek(kl. IV) w kategorii „Junior”.
Dwoje naszych uczniów zostało laureatami konkursu. Dominika Wiśniewska zajęła II miejsce, a Maksymilian Kordek uplasował się na III miejscu. Cieszymy się z sukcesów i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.


Opracowała: Justyna Śniadach

20191204-133312
20191204-133324
img-20191205-104728
resized-20191125-153712
Previous Next Play Pause
1 2 3 4


W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez fundację „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” - „Paczka na Kresy”. Idea organizacji systematycznej pomocy Polakom żyjącym na Kresach narodziła się na początku lat 90.tych ubiegłego wieku i stale się rozrasta. W okresie przed Bożym Narodzeniem zbierane są dary dla rodzin mieszkających na terenie Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny.

W dniach od 25 listopada do 4 grudnia mieszkańcy wsi Wydmusy mogli przynieść do szkoły produkty spożywcze z długim terminem ważności, słodycze, chemię domową, kremy i środki opatrunkowe. Dodatkiem do paczek były kartki świąteczne z życzeniami napisanymi przez dzieci i ich rodziców. 4 grudnia nastąpiło spakowanie paczek, które pani dyrektor Izabela Drężek dostarczyła do siedziby OHP w Ostrołęce. Zostaną one zawiezione do potrzebujących rodzin.

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do akcji pomocy naszym rodakom na wschodzie. Jest to mały gest w stronę polskich rodzin, które pragną spędzić święta w duchu naszej rodzimej tradycji. Pamiętajmy o nich szczególnie w okresie Bożego Narodzenia.

Opracowała: Justyna Śniadach

20191206-080635-0
20191206-081312
20191206-081534
20191206-081559
20191206-081619
20191206-081645
20191206-082205
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

6 grudnia to dzień, w którym wspomina się św. Mikołaja z Miry. Człowiek ten znany był ze swej troski o potrzebujących i biednych.

W naszej szkole jest to czas, kiedy wzajemnie obdarowujemy się prezentami. Nie mogło zatem zabraknąć osoby tradycyjnie kojarzonej ze świętym Mikołajem, którego z daleka można było usłyszeć dzięki dzwoneczkowi rozbrzmiewającemu na korytarzu szkolnym. Odwiedził on dzieci oraz ich wychowawców i rozdał prezenty, a zmęczony długą podróżą mógł liczyć na poczęstunek i upominek. Młodsi i starsi z radością przyjęli długo oczekiwanego gościa, a piękne chwile uwiecznili na pamiątkowych zdjęciach.

Opracowała: Justyna Śniadach

 

Informujemy ze na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Starosty Ostrołęckiego w dniu 10 grudnia 2019 roku w godz. 9.00 -10.00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce informuje, iż w dniu 9 grudnia br., o godz. 8.00 Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Myszyńcu zostanie przekazana do użytku jedna z najnowocześniejszych karetek pogotowia ratunkowego w kraju. Innowacyjny środek do transportu chorych zastąpi dotychczasowy ambulans służący ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców miasta i gminy Myszyniec. Pozyskanie nowoczesnego taboru umożliwiło Ministerstwo Zdrowia, które wspólnie z SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" sfinansowało zakup karetki.

Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu informuje że w dniu 12.12.2019 o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przy Placu Wolności 60 ( I piętro), odbędzie  się

spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania darmowej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Myszyniec 

w nowo powstałym Centrum Usług Społecznych przy ul. Plac Wolności 61 w Myszyńcu.

 

Mają mądrość pomagania. Pokazują, co dziś znaczą pojęcia: zaangażowanie społeczne, pomoc słabszym, poświęcenie i braterstwo. Ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie – którzy są wśród nas i obok nas. Do 16 grudnia każdy może zgłosić kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione osiem lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

01
1
02
2
03
3
04
4
05
5
06
6
7
8
9
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

We wtorek 03.12.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie, odbyło się spotkanie autorskie Małgorzaty Urszuli Laski, zorganizowane przez naszą Bibliotekę oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Wykrocie. Podczas spotkania, w którym udział wzięli uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI, miała miejsce promocja najnowszej książki dla dzieci pt. Wszyscy jesteśmy potrzebni.

Pani Małgorzata Urszula Laska, jest autorką wielu inspirujących, wspaniałych książek m.in.  Pan Dreptusiński, Notros, Tajemnica Żabiej Wyspy, Dziewcak, Łatwo nie będzie.

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

W czwartek 28 listopada 2019 r. odbyła się XIV edycja międzypowiatowego konkursu  przyrodniczo - ekologicznego „Zielono mi”, którego organizatorem był Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz Starostwo Powiatowe. 

Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół i przeprowadzony został w różnych formach w czterech kategoriach wiekowych: „Maluch” (przedszkolaki), „Junior” (szkoła podstawowa klasy: I - IV), „Żak” (szkoła podstawowa klasy: V - VIII), „Senior” (szkoła ponadgimnazjalna).

W konkursie brali również uczniów naszej szkoły.

Reprezentowali ją:  

Alicja Warych – oddział przedszkolny, Radosław Kupis – oddział przedszkolny, Nikodem Bednarczyk – klasa IV, Łukasz Wiśniewski – klasa IV, Maja Bednarczyk – klasa VII i Kinga Mikołajczyk – klasa VIII.

W tym roku szkolnym w kategorii „Maluch” Alicja Warych zajęła I miejsce.

Gratulujemy.

 

2 grudnia 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Wolkowych oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w bezpłatnym spektaklu profilaktycznym pt. ,,Witaj Święty Mikołaju!”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Myszyńcu. Zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Łodzi i w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Myszyńcu spektakl był współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Imprezie świąteczno-noworocznej towarzyszyli: Święty Mikołaj, Bałwan Buli, Lodowy Duszek, Królowa Zimy i Śnieżne Skrzaty.

Joanna Pliszka

20191128_101939
20191128_102627
20191128_110909
20191128_141640
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 28.11.2019 r w Sali Bankietowej „Coloseum” w Wolkowych odbył się VI Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Impreza została zorganizowana we współpracy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu.

W tym roku na Balu gościliśmy uczestników z pięciu zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy: dwa Domy z Ostrołęki, z Przasnysza, Makowa Mazowieckiego i Pułtuska. W sumie w Balu brało udział około 200 osób, w tym ok. 140 osób niepełnosprawnych.

O godzinie 10.00 pani kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Elżbieta Józefowicz przywitała wszystkich obecnych uczestników imprezy, następnie głos zabrali przedstawiciele w/w placówek, życząc wszystkim dobrej zabawy.

Podczas trwającej imprezy pomimo natłoku spraw pojawiła się pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk, która dołączyła do wspólnej zabawy.

Pieczę nad dobrą zabawą z konkursami przejął zespół z wodzirejem – „TAKT” z Przasnysza. Oprócz tego każdy z uczestników mógł skorzystać z kącika wróżb przygotowanych przez „wróżki” z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu.

Wszyscy uczestnicy mogli częstować się kawą, herbatą, napojami, ciastami i owocami, a około godziny13.00 został podany obiad.

Dzięki życzliwości naszych sponsorów część rzeczy zostało ufundowanych:

 • - Państwo Krystyna i Roman Popiołek- drugie danie obiadu i sala bankietowa,
 • - Pan Mirosław Rydel- karton bananów,
 • - Pan Rafał Kłos- 250 bułeczek,
 • - Cukiernia Mazurska - 5 kg ciasta,

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Punktem kulminacyjnym Balu była jak zwykle wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył 140 prezentów sfinansowanych przez Urząd Miejski w Myszyńcu.

Bal był bardzo udany, dziękujemy wszystkim za współpracę, udział i dobrą zabawę.

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/19 Burmistrza Myszyńca, dzień 24 grudnia 2019 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę  14 grudnia 2019 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Zaopiniowanie uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej.

3.   Sprawy różne.

4.   Przyjęcie protokołu.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Przedsiębiorczości I Rolnictwa i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 3. Sprawy różne.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji:

 /-/   Robert Rydel

 

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 
1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec,

b)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec,

d)      wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

e)      zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszyniec.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym”, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. (czwartek) w godz. 16.00-19.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Oferta realizacji zadania publicznego:

- wypełnianie oferty,

- rezultaty jako podstawa oferty,

- nowe kosztorysy,

2) Umowa na realizację zadania publicznego:

- terminy działań wynikające z umowy,

- przesunięcia środków,

- inne zapisy do realizacji w trakcie zadania

3) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:

- rozliczanie przez rezultaty,

- kosztorys,

- dokumentowanie rezultatów i wydatków.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, ekspert w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 9.12.2019 r. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji.

 

1
2
4
7
9
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Popołudnie oraz wieczór pełen wróżb i magii podczas zabawy tanecznej z zespołem DAMIS odbyły się 29 listopada 2019 roku pod kierunkiem p. Anny Wnuk i p. Anny Kossakowskiej. Nad organizacją czuwali członkowie Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Joanny Pliszki i w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców. Każda klasa zorganizowała we własnym zakresie poczęstunek, zgodnie z tradycją szkoły.

 Joanna Pliszka

 

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIV Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym ,,Zielono Mi”, który odbył się  28 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. III miejsce w kategorii ,,Żak” zajęła przygotowywana przez panią Krystynę Gadomską uczennica klasy VIII Aleksandra Łukasiak.

 Joanna Pliszka

          Zakończył się ogólnopolski finał wielkiego plebiscytu MISTRZOWIE AGRO. W plebiscycie zostały przyznane tytuły Rolnik Roku Polski, Gospodyni Roku Polski, Koło Gospodyń Wiejskich Roku Polski oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku Polski, a także Sołtys Roku Polski i Sołectwo Roku Polski. Plebiscyt Mistrzowie Agro w województwie mazowieckim został przeprowadzony po raz pierwszy. Organizatorami akcji były redakcje Strefy Agro, Polski Metropolii Warszawskiej, Echa Dnia Oraz Tygodnika Ostrołęckiego

          W piątek, 15 listopada odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzeni zostali zwycięzcy wojewódzkiej części plebiscytu Mistrzowie Agro 2019. W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa przyznane zostały nagrody dla laureatów etapu powiatowego i wojewódzkiego.

          Na szczeblu powiatu ostrołęckiego pierwsze miejsce uzyskał sołtys wsi Białusny Lasek- Robert Rydel zajmując tym samym 7 miejsce w województwie mazowieckim. Gratulujemy sołtysowi wysokiego wyniku.

 

75332719_3069616523052796_8631015589114019840_o
78738470_3069616509719464_4551347251246530560_o
78858556_3069616519719463_2727669769036627968_o
Previous Next Play Pause
1 2 3

Dnia 30 listopada 2019 w Ostrołęce uroczyście obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji odbyło się również rozstrzygnięcie pierwszej edycji turnieju „Krwawa Liga 2019”. Dwa sołectwa z naszej Gminy odebrały nagrody z rąk Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk w Ostrołęckim Centrum Kultury. Sołectwo Niedźwiedź zdobyło pierwsze miejsce w Gminie Myszyniec i nagrodę w wysokości 2 tys. złotych oraz pierwsze miejsce w powiecie ostrołęckim i nagrodę w wysokości 500 złotych od Starosty Ostrołęckiego. Drugą nagrodę w Gminie Myszyniec w wysokości 1,5 tys. złotych zdobyło sołectwo Zalesie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju i dzielenie się tym niezwykłym darem jakim jest krew. Zachęcamy wszystkie wioski do udziału w turnieju Krwawa Liga w 2020 roku.
Sołtys wsi Niedźwiedź otrzymał również od Ministra Zdrowia odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

1
2
3
4
5
6
7
08
8
9
10
011
11
12
013
13
14
15
16
17
18
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

W tym roku Jasełka przedstawione zostały w niedzielę 23 grudnia 2018 r. o godz.19.30. Skierowane były dla szerszej grupy odbiorców, mianowicie do całej społeczności lokalnej.

POLSKA STAJENKA, czyli jasełka wigilijne, to połączenie polskiej teraźniejszości z biblijną historią zbawienia.

To widowisko religijno - patriotyczne miało szczególną wymowę, bowiem wpisało się ono w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W Jasełkach ukazany został głęboki patriotyzm i przywiązania do ziemi, do Polski i do wiary Kurpiów. Pojawiła się również postać - symbol Polski, która Matce Bożej przekazała swój płaszcz czerwony z białym orłem, prosząc ją o opiekę nad naszą Ojczyzną. 

W przedstawienie zostali zaangażowani uczniowie: Maryja, Józef, aniołki, mali pastuszkowie – w strojach Kurpiów, Trzej Królowie, wreszcie osoby dorosłe w strojach regionalnych, które swoim występem oddali hołd nowo narodzonemu Jezusowi.

Jak co roku scenariusz Jasełek przygotowała pani Elżbieta Bożena Gwiazda, przy wsparciu pani Małgorzaty Parzych.

Na zakończenie dyrektor szkoły pani Mirosława Grzegorczyk podziękowała widzom za tak liczne przybycie.

Gościom za wspólne przeżywanie Narodzenia Pańskiego:
ks. proboszczowi Zbigniewowi Jaroszewskiemu, panu organiście Witoldowi, radnemu wsi Wykrot panu Stanisławowi Grudziądz, wszystkim występującym za piękny pokaz mający niepowtarzalny charakter i nastrój.
Radzie Pedagogicznej za wszelką pomoc przy zorganizowaniu widowiska.

20181227121832.jpg
5
6
10
11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

21 grudnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość wigilijna pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk i pani Elżbiety Rolki oraz we współpracy z panią Joanną Pliszką, czuwającą nad przedszkolnymi aniołkami i pastuszkami. Swoją obecnością zaszczycił nas pan dyrektor Sławomir Drózd. Nie zabrakło również rodziców podczas łamania się opłatkiem i składania sobie najserdeczniejszych życzeń. Serdecznej atmosferze towarzyszył śpiew kolęd i pastorałek. Miłym akcentem świątecznym był symboliczny poczęstunek przygotowany przez członków Rady Rodziców dla wszystkich uczestników uroczystości.

Kliknij aby pobrać

W tym wydaniu:

Wieści z Gminy,
Apel o porządek,
Inwestycje, przetargi,
Medale za pożycie,
Co się dzieje w ŚDS-sie,
Z życia biblioteki,
Wydarzenia kulturalne,
Harmonogram wydarzeń,
Bartnik Myszyniec.

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

GODZINY

OBSZAR

STACJA

Warszawa - Ostrołęka

2018-12-27 08:00

2018-12-27 15:00

7

Myszyniec

 • ul. św. Franciszka nr 11.
 • ul. Władysława Reymonta nr 1 do 44.
 • ul. Stacha Konwy nr parzyste od 20 do 72, nieparzyste od 41 do 61.
 • ul. Kazimierza Stefanowicza nr parzyste od 2 do 22.
 • ul. Kolejowa nr 3.

10-0219 MYSZYNIEC 2

Gmina Myszyniec ulica Kazimierza Stefanowicza: sklep KRIS, ulica Stacha Konwy: Urząd Pocztowy, ulica Świętego Franciszka: Lecznica Weterynaryjna.

 

Pogotowie energetyczne
991

Zapraszamy też na  stronę
https://www.pgedystrybucja.pl

 
 
 

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin
NIP: 9462593855
KRS: 0000343124
REGON: 060552840

17 grudnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie odbyła się XVI edycja Konkursu Czytelniczego „ Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami”.  W tym roku obchodzimy 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego też wybrane przez organizatorów legendy mówiły o walkach Kurpiów z wrogiem.
  Konkurs był skierowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych.   

Do rywalizacji przystąpiło  siedem  zespołów:  SP Lelis,  SP Łęg Starościński, SP  Lipniki, SP Dęby, SP Szafranki,  PSP Wydmusy oraz PSP Wykrot.

Każdy zespół liczył czworo uczniów, którzy odpowiadali  na pytania dotyczące treści baśni  wybranych przez organizatorów,  odgadywali  nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni, dopisywali  wyrazy gwarowe do ich odpowiedników ogólnopolskich, wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat oraz przedstawiali krótką scenkę. Zmagania konkursowe oceniała Komisja w składzie:  pani Bożena Załęska - instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, pani Elżbieta Kantarowska – emerytowana nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie i pani Cecylia Bazydło – Dyrektor  Miejsko – Gminnej Biblioteki w Myszyńcu.  Konkurs prowadziła jedna z organizatorek -  Elżbieta Drężek, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej  w Wykrocie.

 Po podsumowaniu wyników Komisja przyznała następujące miejsca:
I nagroda SP Lelis,
II nagroda PSP Wydmusy,
III nagroda  ex aequo SP Lipnik i PSP Wykrot.

Wszyscy uczestnicy Konkursu zachwycili poziomem wiedzy i zdolnościami artystycznymi. Organizatorzy wręczyli uczniom nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Nadleśnictwo Myszyniec,   Miejsko- Gminną Bibliotekę w Myszyńcu. 

 Gośćmi  Konkursu byli: pan Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki, pan Jan Kulasik- leśniczy Leśnictwa Wykrot , przedstawiciel Nadleśnictwa Myszyniec  oraz autor baśni i legend, pan Stanisław Kałucki, który w poetyckich słowach zapisał                     w kronice swoje wrażenia z Konkursu:

 W Szkole w Wykrocie,

co roku baśń króluje

 i są na wylocie wróżki,

 czarownice i zbóje.

Na koniec pani Mirosława Grzegorczyk – dyrektor PSP w Wykrocie -  podziękowała wszystkim uczestnikom Konkursu, ich opiekunom, komisji i zaprosiła na  poczęstunek.

 

Zwracam się z apelem do mieszkańców naszej gminy oraz gości przebywających w tym czasie w naszej gminie o rezygnację lub przynajmniej ograniczenie używania fajerwerków i petard w okresie przedsylwestrowym, w Sylwestra i w Nowym Roku.

Mój apel wynika z troski o nasze zwierzęta domowe. Okres sylwestrowy to dla nich bardzo trudny czas. W wyniku huku rac i petard nasze czworonogi odczuwają bardzo silny stres, wpadają w panikę, chowają się, uciekają.

Z góry dziękuję za Państwa wyrozumiałość.

        Burmistrz Myszyńca

             /-/ mgr Elżbieta Abramczyk

Rozbierz z nami choinkę - podaruj bezpieczeństwo bliskim.

DSC_0538
DSC_0556
DSC_0563
DSC_0585
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Przed budynkiem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu stanęła odblaskowa choinka.

„Odblaskowa choinka” to cykliczna akcja Policji, Lasów Państwowych oraz instytucji samorządowych. 

Nadleśnictwo Myszyniec w Zawodziu nieodpłatnie przekazała choinkę, którą  w  trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, Myszynieccy policjanci wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Myszyniec i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu  „ ubrali” w elementy odblaskowe.  Każdy odwiedzający będzie mógł wybrać sobie dowolny element odblaskowy i zabrać go ze sobą.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  poszukuje osoby na stanowisko administrator (umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze pracy).

W dniu 18.12.2018 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się spotkanie z Panem Shachal Aharon, pochodzącym z Myszyńca (z rodziny Łukowieckich - ojciec, oraz z rodziny Laska - matka), przedstawicielem Stowarzyszenia Żydów Myszynieckich.

Spotkanie dotyczyło budowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego oraz współpracy przy upamiętnianiu historii Żydów Myszynieckich.

Nazwa zadania:  „Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk-Wykrot i nr 250816W Dalekie – Cięćk”

 

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

 

Kwota dofinansowania:  1 272 252,00  PLN

Beneficjent: Gmina Myszyniec: 1 272 252,54 PLN

Rok realizacji: 2018

48359757_2329781497050262_7376888338432655360_o_2329781490383596
48361558_2329781547050257_7720886476921110528_o_2329781537050258
48361665_2329781340383611_7417287466538762240_o_2329781337050278
48366566_2329780933716985_9189988389934333952_o_2329780930383652
48370065_2329781187050293_5499049055172427776_o_2329781177050294
48370116_2329781013716977_8782535408182362112_o_2329780997050312
48373294_2329780757050336_8669348782116175872_o_2329780753717003
48377867_2329781693716909_2478870903513939968_o_2329781687050243
48377904_2329781463716932_4106424128695697408_o_2329781440383601
48386273_2329781180383627_8102861888766869504_o_2329781173716961
48393434_2329780803716998_3821620865863254016_o_2329780787050333
48397877_2329781653716913_1994538767372779520_o_2329781633716915
48402810_2329780783717000_2468096462655848448_o_2329780773717001
48407283_2329781100383635_148609227106025472_o_2329781090383636
48422489_2329780950383650_8527812623117320192_o_2329780943716984
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 grudnia 2018 r. w Myszyńcu odbyła się coroczna Wigilia dla zespołów i grup działających przy RCKK w Myszyńcu. W spotkaniu wzięli udział Pani Burmistrz – Elżbieta Abramczyk, Ksiądz proboszcz Zbigniew Jaroszewski, zespół Kurpiowszczyzna, Kurpiowszczyzna Senior, Zespół Regionalny Myszyniec, Dziecięco Młodzieżowy Zespół Kurpiaki, członkowie grupy teatralnej Koło Myszy, uczestnicy zajęć plastycznych, ceramicznych, gry na instrumentach oraz podopieczni Świetlicy TPD. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy już w przyszłym roku.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Zadanie „Edukacja ekologiczna w gminie Myszyniec” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 69.851,48 zł.

W ramach zadania urządzono dwie ścieżki edukacyjne: w miejscowości Myszyniec (przy Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu) oraz w miejscowości Wydmusy (na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina)."

Galeria:

18
13
10
9
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

6 grudnia o 12.00 w Sali Widowiskowej RCKK, premierę miał spektakl powarsztatowy "Departament Straconego Czasu" na podstawie książki Darii Galant. Spektakl powstał dzięki pomocy Mazowieckiego Funduszu Teatralnego, i współpracy Mazowieckiego Instytutu Kultury i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Spektakl pod opieką artystyczną Bartłomieja Ostapczuka, był reżyserskim debiutem Eweliny Pawłowskiej, naszej Pani Instruktor i Opiekun koła teatralnego "Koło-Myszy"! :) W spektaklu wystąpili: Kinga Brysiewska, Szymon Cieślak, Antoni Drężek, Dominika Dziczek, Kinga Dziczek, Wiktoria Dziczek, Aleksandra Kiernozek, Amelia Mikulak, Aleksandra Szydłowska i Bartek Zapadka. Wszystkim aktorom dziękujemy i gratulujemy! Jesteście wielcy! :)

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Popołudnie oraz wieczór pełen wróżb i magii podczas zabawy tanecznej z zespołem DAMIS odbyły się 30 listopada 2018 roku pod kierunkiem p. Anny Wnuk. Nad organizacją czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Joanna Pliszka i p. Szymon Wasik w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców. Każda klasa zorganizowała we własnym zakresie poczęstunek, zgodnie z tradycją szkoły. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani burmistrz Elżbieta Abramczyk. Dziękujemy za miło spędzony czas :).

 

20181201_160245
20181201_160311
20181201_160441
20181201_160604
20181201_160940
20181201_161154
20181201_161956
IMG_20181201_122513
IMG_20181201_122644
IMG_20181201_125259
IMG_20181201_131653
IMG_20181201_132501
IMG_20181201_132543
IMG_20181201_132548
IMG_20181201_132556
IMG_20181201_135932
IMG_20181201_135957
IMG_20181201_140055
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dnia 01. 12.2018r w sali bankietowej „Coloseum” w Wolkowych odbył się V „ Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Impreza została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 zakładka
20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Widowisko teatralne pt. „Pisk Białego Orła” zostało przygotowane  przez uczniów PSP             w Krysiakach na akademię z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI . Fabuła przedstawienia została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca             i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywali w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski stał się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny                   w duszy Polaków, nie pozwał tracić nadziei na wolność. Przedstawiono taniec z flagą, oraz przejmujący taniec śmierci, gdy  3 czarne sępy atakowały Białego Orła.

100lecie (1)
100lecie (2)
100lecie (3)
100lecie (4)
100lecie (5)
100lecie (6)
100lecie (7)
100lecie (8)
100lecie (9)
100lecie (10)
100lecie (11)
100lecie (12)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

            Dnia 13 listopada  2018 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach  zorganizowano uroczystą akademię, podczas której uczniowie każdej z klas zaprezentowali pieśni i recytowali wiersze patriotyczne. Nie zabrakło również wiersza ,,Kto ty jesteś Polak mały” w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego. Na zakończenie uroczystości wspólnie zaśpiewaliśmy wyświetlane na ekranie pieśni patriotyczne. To był dla Nas wszystkich niesamowity, piękny i wyruszający czas przypominający historię odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości wzięli  udział wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciel WKU w Ostrołęce pan major Roman Nicewicz. Pan major przed samą uroczystością przybliżył uczniom naszej szkoły

Młodzież III gimazjum z Wolkowych - praca w grupach
Młodzież III gimnazjum z Surowego sprawdz w Cwiczeniu - Jakie są moje możliwości danego zawodu przyszej pracy.
Młodzież z Olszyn biorąca udział w spotkaniu jesiennych dni przedsiębiorczości.
Młodzież z Surowego podczas ćwiczenia z przedsiębiorczości
Młodzież z Wykrotu uczestnicząca w zajęciach.
Młodzież zapoznaję się z zawodami rynku pracy
Omawianie z uczestnikami czynników mających wpływ na ich przyszłość
Spotkanie z doradcą zawodowym - Anną Bors w Mlodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu.
Uczestnicy w pracy grupowej prezentują - Jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca
Uczestniczka z Wydmus prezentuje ćwiczenie '' Co jest dla Ciebie ważne w pracy''
Uczestniczka z Zalesia prezentuje w ćwiczeniu - Moje wartości w pracy
Zaprezentowanie przez młodzież z Krysiak - jak rozumiem przedsiesiębiorczość
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


          

  W dobie szybkich przemian ekonomicznych i trendów związanych z pracą i wynagrodzenia młody człowiek potrzebuje zainspirowania do samodzielnego działania i odkrycia swojego potencjału.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu zorganizowało „ Jesienne Dni z Przedsiębiorczości” w dniach od 13- 23 listopada. Powyższe wydarzenie stanowiło  cykl spotkań doradczych  na temat zagadnień związanej z przedsiębiorczością , które miały na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, iż każdy jest kowalem swojego losu, każdy może zostać przedsiębiorcą, inwestować w swój rozwój, kreując dobrze przemyślaną i zaplanowaną przyszłość a także tworzyć dzieło swej pracy, które będzie motywacją dla innych i podejmowania prób znalezienia dobrego i rozsądnego rozwiązania problemu z pracą i wynagrodzenia oraz ponoszenia odpowiedzialności z tym związanej. Spotkania prowadziła Anna Bors – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Urzędzie Miasta i Gminy Myszyniec, która na co dzień współpracuje z różnymi instytucjami oświatowymi i rynku pracy, przygotowując młodzież poszukującą pracy, studentów a także absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy oraz prowadząc zagadnienia związane z kierowaniem i kreowaniem własnej  przyszłości zawodowej.

1
2
Previous Next Play Pause
1 2

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych wzięli udział w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym ,,Zielono Mi”, który odbył się  27 listopada 2018 roku w Zespole Szkól Powiatowych w Kadzidle.

III miejsce w kategorii ,,Maluch” zajęła przygotowywana przez panią Joannę Pliszkę uczęszczająca do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych Nikola Siok.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus.

Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec. Duis id erat nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus.

Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec. Duis id erat nunc.