Myszyniec, dnia 30 kwietnia 2021 r.

IN.GP.6733.3.2020.2021                                                 

                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Myszyńca Nr 3/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek”

Zmiany w wyżej wyszczególnionej decyzji polegać będą na zmianie zapisu określającego szerokość zjazdów publicznych na szerokość min. 5,0 m, zjazdów indywidualnych na szerokość min. 4,5 m oraz zmianie sposobu odwodnienia drogi z „obustronnych płytkich rowów” na „miejscowe oczyszczenie istniejących rowów”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu: 800 -1600.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie”. W związku z tym zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Burmistrz Myszyńca