W dniach
16-17.08.2023 r. (środa, czwartek)
Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Programu
Czyste Powietrze” nieczynny.
Przepraszamy!

Myszyniec, dn. 25.08.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 września 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Podsumowanie rozpoczętych inwestycji drogowych i plany na przyszłość.
 2. „Kurpiowska Kraina” – funkcjonowanie obiektu po roku 2024.
 3. Sprawy różne.

Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Danuta Michalska

 

20230830_121137
Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom
IMG_20230825_131914
Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom
Previous Next Play Pause
1 2

25 i 30 sierpnia 2023 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk wręczyła akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny pracy nauczyciela oraz zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Pismo Prezesa Rady Ministrów do uczestników Miodobrania


Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do uczestników Miodobrania


Pismo Marszałka Woj. Mazowieckiego do uczestników Miodobrania


Pismo Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowegodo uczestników Miodobrania

Plakat - bitwa regionów

Plakat - zaproszenie

Informacja Burmistrza Myszyńca z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja Burmistrza Myszyńca z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

FontannaFontanny są ciekawym, ozdobnym elementem architektury, jednak nie są przeznaczone do kąpieli. Woda w fontannach wygląda na czystą ale nie nadaje się do mycia, a tym bardziej do picia. Spożycie wody z fontanny lub kąpiel może być szkodliwe dla zdrowia. Kąpiele w fontannie są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, ponieważ ich układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, by móc zwalczyć każdą poważną infekcję. W ramach projektu edukacyjnego Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje prezentację pt. "Fontanny podziwiajmy z daleka 2023".

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościąOśrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Znak - roboty drogowe

Uprzejmie informuję Państwa, iż w najbliższych dniach na terenie naszej gminy rozpoczną się prace drogowe związane z:

 • remontem drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na 3,5 km odcinku, począwszy od drogi krajowej nr 53 w m. Myszyniec.
  - Umowny termin ukończenia prac: 21 grudnia 2023r.
 • przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 53 Olsztyn-Ostrołęka w miejscowości Myszyniec Stary (Górki) wraz z budową chodnika wzdłuż drogi krajowej (od tzw. Górek do skrzyżowania z drogą do wsi).
  - Umowny termin ukończenia prac: 10 listopada 2023r.
Baner - kartkaSzanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić na szkolenia w zakresie pisania wniosków mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację działań w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Infografika promocyjna

Aplikacja mobilna KM to nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji będący w zasięgu ręki o każdej porze. A już od 1 września 2023 r. kupując bilet okresowy w aplikacji mobilnej KM Podróżni mogą liczyć na 10% rabat. Promocja obowiązuje do końca listopada i nie dotyczy biletów wg ofert specjalnych.

Oferta Fundacji Kurpiowski Nurt Tradycji (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta Fundacji Kurpiowski Nurt Tradycji (146.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacja Kurpiowski Nurt Tradycji (772.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

„Od 23 sierpnia można już korzystać z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. To jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Dzięki aplikacji mamy nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji, a to wszystko komfortowo i bez kolejki. 

Korzystając z aplikacji, można kupić bilet nie tylko dla siebie, ale także innych osób. Nie trzeba również martwić się o brak zasięgu przy kontroli biletu – aplikacja daje dostęp do biletów offline. Ponadto, w przypadku zgubienia telefonu, bilet okresowy można łatwo odzyskać, korzystając z aplikacji na innym urządzeniu. 

Dodatkową nowością i dużą zaletą jest także możliwość skorzystania z płatności Twisto. Jest to płatność odroczona do 30 dni, którą następnie podróżny może uregulować w całości albo rozłożyć na raty. Aplikacja umożliwia "zapamiętanie" kupowanego biletu okresowego. Jeśli podróżny jako metodę płatności wybierze płatność cykliczną, wówczas bilet okresowy odnowi się automatycznie. To duże ułatwienie szczególnie dla tych osób, które regularnie korzystają z wybranej oferty – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu KM.

Aplikacja mobilna KM jest kompatybilna z IKM. Zastosowany został mechanizm wspólnego logowania do aplikacji mobilnej i strony internetowej www.bilety.mazowieckie.com.pl. Dzięki, któremu podróżni korzystający z zakupu biletów przez stronę i posiadający zarejestrowane konto w systemie uzyskują dostęp do aplikacji, używając tych samych danych autoryzacyjnych (login i hasło) bez konieczności rejestracji konta.

Aplikacja mobilna jest dostępna w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą „Koleje Mazowieckie – KM”. Aby z niej skorzystać należy ją pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym.”

 

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się wręczenie przez Panią Burmistrz Elżbietę Abramczyk aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Katarzyny Piechowskiej nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych i Pani Justyny Mikołajczyk nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu

302016762_640289894192658_6164823959880256748_n
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
301715929_1455491854970378_4255111006887583408_n
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
301936473_1226298878193039_6279499646398048722_n
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
301992260_465818415445259_3881371982829457526_n
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Projekt realizowany był od października 2021 do czerwca 2022, wzięło w nim udział 15 uczestników-wychowanków placówki. Dzieci pracowały pod okiem instruktora Joanny Kulesik.

FB_IMG_1661776464686
Oferta Przedszkola
FB_IMG_1661776469212
Oferta Przedszkola
Previous Next Play Pause
1 2

Myszyniec, dn. 26.08.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

Myszyniec, dnia 24 sierpnia 2022 r.

IN.GP.6220.18.2022                                                                      

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. na wniosek spółki Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez Pełnomocnika Zarządu Pana Michała Marzec, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Drężek o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 393 obręb 0004 Drężek.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Drężek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 24 sierpnia 2022 r.

IN.GP.6220.17.2022                                                                        

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam że w dniu 29 lipca 2022 r. na wniosek spółki Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez Pełnomocnika Zarządu Pana Michała Marzec, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Stary Myszyniec o mocy do 3 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 514 obręb 0012 Myszyniec Stary.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu poszukuje nauczyciela do prowadzenia zajęć z  plastyki w  klasach: IV-VII – 2 godz..

Kwalifikacje do przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Czas zatrudnienia od 01.09.2022 r.

Składanie ofert do 01.09.2022 r.

Kontakt tel. 606601488, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału i kibicowania uczestnikom na trasie Biegu Miodobrania.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości na terenie Gminy Myszyniec posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w terminie do 30.09.2022 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 60, 07-730 Myszyniec,  pok. nr 12 oraz na stronie internetowej www.myszyniec.pl .

Załączniki:

Myszyniec, dnia 18 sierpnia 2022 r.

IN.GP.6220.4.2021

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. zwana dalej Kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV2 Zdunek zlokalizowanej na części działki nr 254 w miejscowości Zdunek, gmina Myszyniec”, w dniu 18 sierpnia 2022 r. wydano postanowienie o podjęciu zawieszeniu postępowania, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na ww. postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony będą powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Zdunek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

W związku z otrzymanym zgłoszeniem z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce  o występowaniu  śniętych ryb na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” w miejscowości Wydmusy, ul. Miodobrania 1, nad zbiornikiem „Wykrot", informuję, że w dniu 16.08.2022 r. został zwołany w trybie pilnym Sztab Zarządzania Kryzysowego. 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 1025) z dniem 16 maja 2022 r. zniesiono w Polsce stan epidemii ustanawiając stan zagrożenia epidemicznego co skutkuje przywróceniem obowiązku kontroli projektów na miejscu ich realizacji, zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490 z późn zm.) została złożona oferta przez Stowarzyszenie „Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego”, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock.

Gmina Myszyniec informuje, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”, tj. planowanym wpięciem zasuw w istniejącą sieć,

nastąpi przerwa w dostawie wody
w dniu 18.08.2022 r. od godziny 21:00 do godziny 5:00 w dniu 19.08.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków transportu zwierząt

Myszyniec, dn. 10.08.2022 r.

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Kontrola zamówień publicznych udzielonych w trybie bezprzetargowym udzielonych w 2021 r. pod względem ich ilości, zasady gospodarności oraz zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji:

   /-/  Teresa Łachacz

 

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”.

Podejmowane działania zmierzają do zabezpieczenia mieszkańców Gminy Myszyniec w wodę odpowiedniej jakości i ilości. Planowane są również dalsze kroki w tym kierunku.

Urząd Miejski w Myszyńcu przypomina, że w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (I piętro pokój nr 23 i 25)
Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W ramach projektu finansowanego przez PEPCO rozpoczęliśmy wakacyjne spotkania „Lato w Mieście”
Zajęcia rozpoczęliśmy uczczeniem pamięci rocznicy Powstania Warszawskiego.
Z tej okazji zapaliliśmy znicze przy pomnikach walecznych osób poległych podczas wojny i powstania. Ważnym symbolem tego święta jest MAŁY POWSTANIEC dlatego też rysowaliśmy szkic jego pomnika.
Warto dbać i znać historię naszego kraju dlatego pamiętamy i świętujemy ważne rocznice.
Mamy mnóstwo planów na najbliższy miesiąc, więc na pewno miło spędzony tą drugą połowę wakacji.

Zapraszamy na krótką fotorelację.

Zajęcia świetlicowe w placówce TPD
Zajęcia świetlicowe w placówce TPD
Zajęcia świetlicowe w placówce TPD
Zajęcia świetlicowe w placówce TPD
Previous Next Play Pause
1 2 3 4
IMG_20220801_165332
Obchody 78 Rocznicy Powstania Warszawskiego
IMG_20220801_165828
Obchody 78 Rocznicy Powstania Warszawskiego
IMG_20220801_165831
Obchody 78 Rocznicy Powstania Warszawskiego
IMG_20220801_165839
Obchody 78 Rocznicy Powstania Warszawskiego
IMG_20220801_170153
Obchody 78 Rocznicy Powstania Warszawskiego
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Plakat zapraszający mieszkańców gminy Myszyniec do udziały we mszy świętej

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. kan. Zbigniew Jaroszewski

serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Myszyniec do udziału we mszy świętej polowej,

która upamiętni 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Msza odbędzie się 1 września, o godz. 19 na cmentarzu parafialnym.

Szczepienia

Dyżury Rachmistrzów spisowych od 30 sierpnia do 03 września 2021r.

 

W związku z trwającym do 30 września 2021r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowaliśmy dyżury Rachmistrzów spisowych w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W dniach:  

30 sierpnia 2021 (poniedziałek) w godz. od 7.00 do 15.00
31 sierpnia 2021 (wtorek) w godz. od 7.00 do 15.00
01 września 2021 (środa) w godz. od 8.00 do 16.00
02 września 2021 (czwartek) w godz. od 8.00 do 16.00
03 września 2021 (piątek) w godz. od 8.00 do 16.00

Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów w wymienionych terminach. Przypominamy, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny (art.57 ustawy o st. publicznej).

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

 Gminne Biuro Spisowe

w Myszyńcu

 Konsultacje EU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Myszyniec do odwiedzenia  w Budynku Dworca Autobusowego w Myszyńcu, Plac Wolności  59a w dniu: 03.09.2021 r. (piątek)

w godz.: 09:30 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

- społeczności lokalnej,

- przedsiębiorców,

- osób fizycznych,

- jednostek samorządu terytorialnego,

- innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in.:

- jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,

- czy przedstawiony pomysł ma szanse na dotację,

- jakie są zasady ubiegania się o wsparcie,

- jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,

- w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich można wziąć udział (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.),

- finansowanie działalności gospodarczej w ramach instrumentów zwrotnych,

- oraz informacje związane z funduszami na lata 2014 – 2020.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!