Myszyniec, dnia 30 listopada 2022 r.

IN.GP.6220.11.2021

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 listopada 2022 r. decyzji Burmistrza Myszyńca o środowiskowych uwarunkowaniach znak IN.GP.6220.11.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 480, 800, 851, 868, 869 w obrębie Wolkowe”.

Informuję o możliwościach zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś. Społeczeństwu informacje udostępniane są zgodnie z przepisami ustawy ooś zawartymi w Dziale II Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto treść decyzji zostaje opublikowana w dniu 30 listopada 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 30 listopada 2022 r.

IN.GP.6220.5.2021

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 listopada 2022 r. decyzji Burmistrza Myszyńca o środowiskowych uwarunkowaniach znak IN.GP.6220.5.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV1 Zdunek zlokalizowanej na części działki nr 252/2 oraz części działki 254 w miejscowości Zdunek, gmina Myszyniec”.

Informuję o możliwościach zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś. Społeczeństwu informacje udostępniane są zgodnie z przepisami ustawy ooś zawartymi w Dziale II Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto treść decyzji zostaje opublikowana w dniu 30 listopada 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 30 listopada 2022 r.

IN.GP.6220.4.2021

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 30  listopada 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV2 Zdunek zlokalizowanej na części działki nr 254 w miejscowości Zdunek, gmina Myszyniec”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 30 listopada 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 30 listopada 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Zdunek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Pilna zbiórka dla Ukrainy! Sytuacja jest krytyczna! Potrzebne świeczki, latarki, koce, power banki i inne.

Starosta Ostrołęcki i Burmistrz Myszyńca apelują o włączenie się

do akcji pomocy mieszkańcom Ukrainy.

Samorządowcy z Rejonu Czerwonohradzkiego w Ukrainie zwrócili się do władz zaprzyjaźnionego powiatu ostrołęckiego o pomoc. Sytuacja jest krytyczna! Po niszczycielskich atakach wojsk rosyjskich, mieszkańcy rejonu są zupełnie odcięci od prądu, ogrzewania i wody! Pomóżmy im!

-117001500818844326
Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w wysokości 1 391 028 zł
802763244557200687
Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w wysokości 1 391 028 zł
-4710356251046182336
Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu w wysokości 1 391 028 zł
Previous Next Play Pause
1 2 3

Podpisana umowa na dofinansowanie ulicy Brata Zeno w Myszyńcu

w wysokości 1 391 028 zł

W dniu dzisiejszym Pani Elżbieta Abramczyk – Burmistrz Myszyńca wraz z Panią Agatą Anną Kobus -Skarbnik Gminy podpisały umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Janinę Orzełowską i Panią Elżbietę Lanc – Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” na kwotę 1 391 028,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ

Likwidator Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Sprawnych Inaczej w Białusnym Lasku informuje, iż podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 05.08.2022 roku podjęto uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Adres siedziby: Białusny Lasek 19; 07-430 Myszyniec.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru  Sądowego w

dniu 20.09.2022 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt BI.XII NS – REJ. KRS/ 008855/22/994.

Wobec powyższego, wszelkie roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia należy zgłaszać bezpośrednio do jego likwidatora  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 504 805 555 lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia. Likwidatorem Stowarzyszenia została ustanowiona Elżbieta Józefowicz.

Termin zgłaszania wszelkich roszczeń upływa w dniu 07.12.2022 roku to jest 14 dni od daty ogłoszenia.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

21 listopada 2022 r. w PSP w Wykrocie, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

W ramach akcji  odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce praw dziecka, natomiast uczniowie wykonali prace plastyczne.

Tegoroczna edycja kampanii w PSP w Wykrocie odbywała się pod hasłem "Stacja empatyczni - razem mamy moc". Nasza szkoła wzięła w niej udział już po raz czwarty. Wraz z ponad 360 szkołami, placówkami i instytucjami dołączyliśmy do tej ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji.

W 14. edycji do rywalizacji stanęli soliści, zespoły i chóry z całego regionu. 19.11.2022 r.

Wyniki:

Soliści do lat 11:

 1. miejsce - Amelia Kobus – klasa IV PSP Wykrot

Zespoły wokalne do lat 15:

 1. miejsce "Bursztynki" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie

 Myszyniec, dn. 21.11.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 Myszyniec, dn. 21.11.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Zaopiniowanie uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej.

2.   Analiza projektu budżetu na 2023 rok.

3.   Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

/-/   Marek Trzciński

 

W dniu 21 listopada 2022r. dokonano odbioru robót. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lokalna 2  07-410 Ostrołęka.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                           

Koszt zadania (roboty budowlane + nadzór inwestorski) – 1 705 905,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 360 886,52 zł.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Życzymy aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie.

logo5. MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza  ps. „Rój”
52. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W KOMOROWIE    


Szanowni mieszkańcy,

Dowódca 2. Kompani Lekkiej Piechoty 52. Batalionu Lekkiej Piechoty 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej informuje o planowanych ćwiczeniach wojska na dzień 19 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 13.00 – 15.00 w Myszyńcu.

W ramach ćwiczeń wydzielony pododdział 2.klp/52.blp Komorowo będzie realizował zadania z zakresu: Działania żołnierza w terenie zurbanizowanym. Ćwiczenia obejmują ulice: Reymonta, 23 Stycznia, Kazimierza Stefanowicza z zakończeniem przy Stacji Paliw Orlen.

 Dowódca 2.klp/52.blp

por. Krzysztof SZCZĘSNOWICZ

                                   

 Myszyniec, dn. 16.11.2022 r.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

 
ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Kontrola dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Myszyńcu zgodnie z uchwałą Nr II/20/18 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 r. udzielonej na 2019 rok.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

/-/ Teresa Łachacz

 

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektów statutów sołectw: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe I, Wolkowe II, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek przeprowadzone zostały w dniach od 03 października do 2 listopada 2022 r. w formie zbierania pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców do projektów statutów na formularzu.

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. -
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

11 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego przy pomniku poświęconym pamięci OFIAR REPRESJI OKRESU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu na Placu Wolności oraz podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, który został sfinansowany w ramach projektu rządowego „Pod biało- czerwoną”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2023.
Cel konsultacji Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

10 listopada 2022 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk i Skarbnik Gminy Pani Agata Kobus podpisały umowę z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego – Panią Elżbietą Lanc i Panią Janiną Ewą Orzełowską, o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 mln złotych
na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa Centrum Usług Medycznych – etap I,
w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Myszyniec, dnia 10 listopada 2022 r.

IN.GP.6220.15.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 10 listopada 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)”. Inwestycja będzie prowadzona na działkach będących własnością Gminy Myszyniec, tj. działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 390/3, 377, 507, 389/2, 135/1, 135/2, 412/4, 376/8, 135/3, 376/9, 135/4, 376/2, 412/3 obręb Zalesie, w zakresie włączenia do drogi krajowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 519, w zakresie włączenia do drogi powiatowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 412/1, 376/6, 191 oraz na działkach prywatnych, które ulegną podziałowi i przejęte zostaną pod poszerzenie pasa drogowego na podstawie decyzji ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) i wejdą w skład pasa drogowego.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienie odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od dnia dokonania obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 10 listopada 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 3 października 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Zalesie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

W dniach 11-13.11.2022 r. zostanie zorganizowane charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Jest to wydarzenie cyklicznie organizowane przez portal Dyktanda.pl. W tym roku przeprowadzona zostanie już 3. edycja. Co roku dyktando przyciąga tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o dobry wynik. Może w nim uczestniczyć każdy - dorośli, młodzież i dzieci. 

Środki zebrane w ramach tego wydarzenia zostaną przekazane Fundacji Zarys, która przeznaczy je na pomoc medyczną wysyłaną do Ukrainy. Do tej pory fundacja wysłała już 8 tirów z pomocą o łącznej wartości 2,6 mln zł. W ramach dyktanda gromadzimy środki na kolejnego tira.

Aby wziąć udział w dyktandzie wystarczy zalogować lub zarejestrować się na portalu Dyktanda.pl i kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/dyktanda/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2022?audio=1

Organizatorem wydarzenia jest portal edukacyjny www.dyktanda.pl, natomiast treść dyktanda przygotowana została jak zawsze, specjalnie na tę okazję przez członków Fundacji Języka Polskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest kanał Historia Realna. Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji poprzez udział w dyktandzie!

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie 2000,00 zł brutto za tonę. Osobami uprawnionymi do zakupu tego paliwa są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. 

Myszyniec, dn. 07.11.2022 r.

 Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Myszyniec.
 2. Projekt budżetu na 2023 rok – inwestycje.
 3. Sprawy różne.

Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

 

Przewodnicząca Komisji:

 / -/  Małgorzata Brodzik

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.  z 2022r. poz. 2236) informuję, że Gmina Myszyniec przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” ogłosiło ranking inwestycji samorządowych za lata 2019 - 2021.


Herb Gminy MyszyniecW kat. miasta inne (gminy miejsko-wiejskie),
Myszyniec znalazł się na 64. miejscu na 620 ujętych w rankingu
– ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca)
w latach 2019-2021 w wysokości 1453,96 zł.

Myszyniec, dnia 7 listopada 2022 r.

IN.GP.6220.4.2021

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV2 Zdunek zlokalizowanej na części działki nr 254 w miejscowości Zdunek, gmina Myszyniec”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz na prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 7 listopada 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdunek, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakładce „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Urząd Miejski – Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dn. 04.11.2022 r.

Rada Miejska w Myszyńcu

Sołectwa z terenu Gminy Myszyniec

Zwracam się z wnioskiem do sołectw Gminy Myszyniec o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały zawiera szczegółowe uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przed podjęciem w/w uchwały Rada Miejska zobligowana jest do zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy.

28.10.2022 r. o godz. 12.00, rozpoczęła się uroczystość 20-lecia nadania imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie.

Po liturgii mszy świętej głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Grzegorczyk. W swoim przemówieniu oznajmiła, że święto Patrona dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila radości, dlatego, jak to w zwyczaju jest, chcemy tę radość dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi.

2 listopada na Cmentarzu Parafialnym odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci mieszkańców gminy i parafii Myszyniec zamordowanych 29 kwietnia 1944 roku przez Niemców w obozie koncentracyjnym Stutthof. Warty honorowe przy pomniku pełnili obok żołnierzy, strażaków, strzelców kurpiowskich i rycerzy Kolumba harcerze 1MDH Wichry oraz zuchy. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gminy Myszyniec, poczty sztandarowe, pododdział Wojska Polskiego oraz zaproszeni goście.

DSC04504
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04506
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04511
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04514
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04516
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04517
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04521
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04522
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04525
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04526
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04527
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04531
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04535
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04536
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04539
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04540
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04543
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04544
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04545
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04547
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04549
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04551
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04552
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04553
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04554
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04555
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04560
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04561
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04562
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04568
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04569
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04571
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04573
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04577
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04578
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04579
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04590
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04595
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04596
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04599
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04609
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04615
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04624
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04629
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04632
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04637
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04639
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04643
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04646
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
DSC04648
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
Previous Next Play Pause
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” Gmina Myszyniec zrealizowała następujące zadania :
 1. „Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek” na kwotę 19 991,89 zł.
 2. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie” na kwotę 57 195,00 zł

Z radością informujemy, że w dniu 29 listopada 2021 roku Rada Miejska w Myszyńcu podjęła Uchwałę NR XXV/266/21 o nadaniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec" Pani Profesor Grażynie Marii Świąteckiej.

kondolencje

W dniu 29.11.2021r. dokonano odbioru robót. Wykonano drogę asfaltową szerokości 5,5 m na długości 2, 162 km o wartości 1 397 959,42  zł. 

W dniu 26.11.2021r. dokonano odbioru robót. Wykonano drogę asfaltową szerokości 6,0 m na długości 307 m, chodnik, zjazdy i zatoki postojowe o wartości 839 099,04 zł. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.

W dniu 24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego – deptak przy ulicy Padlewskiego.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 3 oprawy oświetleniowe. Wartość robót: 22 403,66 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas, siedziba firmy: Łaś 45  06-225 Rzewnie. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem chodnika w tym rejonie.

W dniu 24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Białusny Lasek.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 12 opraw oświetleniowych. Wartość robót: 71 761,37 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas, siedziba firmy: Łaś 45  06-225 Rzewnie.

Myszyniec, dnia 25 listopada 2021 r.

IN.GP.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki EPLANT 56 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Salwatorskiej 14/310, 30-109 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Krężołek, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Myszyniec Stary I” wraz z niezbędna infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Myszyniec Stary I, gmina Myszyniec na działce/działkach o nr ew.: 712 w obrębie Myszyniec Stary”, w dniu 24 listopada 2021 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 25 listopada 2021 r.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dn. 18.11.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Zaopiniowanie uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej.

2.   Analiza projektu budżetu na  2022 rok.

3.   Realizacja programu rehabilitacji w naszej gminie w 2021 roku.

4.   Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Marek Trzciński

 

Myszyniec, dn. 19.11.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

Myszyniec, dnia 23 listopada 2021 r.

IN.GP.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV2 Zdunek zlokalizowanej na części działki nr 254 w miejscowości Zdunek, gmina Myszyniec”, w dniu 23 listopada 2021 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Myszyńca

Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego

Myszyniec, dnia 18 listopada 2021 r.

IN.GP.6220.8.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki GGPL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa reprezentowanej przez prokurenta Pana Filipa Piotra Sypko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Wolkowe 10 o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 52, 53, 54, 146, 147, 148, 465/2, 465/3 obręb Wolkowe, gmina Myszyniec”, w dniu 18 listopada 2021 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Wolkowe, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 18 listopada 2021 r.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 16 listopada 2021 r.

IN.GP.6220.28.2020.EK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez prezesa zarządu – Panią Małgorzatę Gil, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 387 i 389 w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec – Wolkowe B”, z uwagi na przedłożenie w terminie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 16 listopada 2021 r. wydano postanowienie o podjęciu postępowania, które zostało zawieszone postanowieniem Burmistrza Myszyńca z dnia 8 lutego 2021 r.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Myszyńca

W sobotę, 13 listopada do Myszyńca zawitała grupa turystów z Florydy, na czele z byłym wikariuszem parafii Myszyniec, ks. Adamem Izbickim.

W trakcie trwania wyjazdu, turyści zwiedzili Bazylikę Mniejszą oraz Dzwonnicę Myszyniecką, a następnie udali się do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, gdzie odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego z zakresu wycinankarstwa i bibułkarstwa.

Gmina Myszyniec poszukuje ciepłych i kochających domów dla trzech suczek i dwóch piesków.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu Filia Biblioteczna w Wykrocie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie pod honorowym patronatem Burmistrza Myszyńca oraz patronatem medialnym e-Ostrołęka zapraszają uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z Gminy Myszyniec, ich rodziców i wszystkich zainteresowanych postacią i działalnością księdza Władysława Skierkowskiego do udziału w konkursie „Skierkowski.21”

11 listopada 2021 r. odbyły się obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczciliśmy ten szczególny dzień udziałem we mszy świętej w intencji ojczyzny. Przed rozpoczęciem mszy, wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy.  

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Myszyniec, dn. 03.11.2021 r.


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Projekt i dyskusja nad nadaniem honorowego obywatelstwa osobom zasłużonym dla ziemi kurpiowskiej.
 3. Przedstawienie programu funkcjonowania nowej sali kinowej.
 4. Analiza rewitalizacji zamkniętego wysypiska śmieci gminy Myszyniec, wpływ na środowisko i wody gruntowe okolicznych terenów.
 5. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji: 

 Małgorzata Brodzik

 

 

 

Zapraszamy na Koncert Zespołu Folklorystycznego Kurpiowszczyzna podsumowujący projekt Stroje dla Zespołu Folklorystycznego Kurpiowszczyzna.

RCKK w Myszyńcu zaprasza do wspólnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości wzorem lat ubiegłych podczas XV Spotkań na Kopańskim Moście.

Do chwili obecnej w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 wzięło udział  93,86% gospodarstw z naszej gminy! Do końca spisu zostało kilka dni i bardzo liczymy na pozostałych rolników, którzy nie spełnili jeszcze tego obowiązku. Nie czekajcie z założonymi rękami! Pomóżcie naszej gminie spisać się na 100 procent!

 

Spisz swoje gospodarstwo rolne korzystając z najwygodniejszej dla siebie opcji:
- samospis internetowy https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020;

- spis przez telefon – wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć udziału w spisie rolnym;

 

Na wypełniony przez Ciebie formularz czeka cała gmina, a przede wszystkim ci wszyscy rolnicy, którzy wywiązali się już z obowiązku spisowego. Nie pozwól, by ich wysiłek poszedł na marne!

Fundacja Togatus Pro Bono na terenie powiatu ostrołęckiego prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiej oraz realizuje działania z zakresu edukacji prawnej. W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie on-line na platformie facebooka Fundacji.

 • Zachęcamy do bezpłatnych zapisów na wydarzenia dotyczące poszczególnych wykładów/szkoleń, podczas których możecie Państwo zadawać pytania prawnikowi w komentarzu.

Terminy i tematy wykładów

🔸Dziedziczenie - praktyczne zagadnienia  26.11.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/1001220470398418

🔸Spadek - kiedy nie dziedziczymy  01.12.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/395071185069312

🔸Zasiedzenie - sposobem nabycia prawa do nieruchomości  02.12.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/220234526119385/

🔸Ubezpieczenia komunikacyjne - co Ci się należy ? 07.12.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/845920156212482/

🔸Mała firma bez rejestracji - dla kogo i jakie przywileje ? 10.12.2020

Link do wydarzenia wkrótce

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników.

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE - od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje do formularza spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia, przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

2.   Sprawy różne.                                                        

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Zofia Bałdyga

 

 

Myszyniec, dnia 17.11. 2020r

ŚDS.114.1.2020

OGŁOSZENIE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

1.      Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a)      nazwa stanowiska – główny księgowy;

b)      wymiar czasu pracy – 1/3 etatu;

c)      rodzaj umowy – umowa o pracę.

2.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d)      spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

e)      posiada umiejętność obsługi komputera.

3.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

b)     umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programu księgowego i płacowego;

c)      posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność.

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)      prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności Domu;

b)      prowadzenie rachunków budżetowych;

c)      przedkładanie terminowo sprawozdań i rozliczenia dotacji na działalność Domu;

d)      opracowywanie projektów planów finansowych Domu;

e)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

f)       analiza wykorzystywania środków będących w dyspozycji Domu;

g)      terminowe rozliczanie świadczeń;

h)      obliczanie i sporządzanie list płac i zasiłków ZUS dla pracowników i zleceniobiorców Środowiskowego Domu Samopomocy;

i)       obsługę programu PŁATNIK tj. sporządzanie deklaracji DRA oraz imiennych deklaracji RCA, RSA, RZA;

j)       sporządzanie informacji Rp – 7;

k)      sporządzanie informacji rocznych dla US tj. PIT – 11, PIT – R; PIT – 4AR;

l)       prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych w/w pracowników;

m)   sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów ZUS: zgłoszeniowych, raportów imiennych, deklaracji, raportów miesięcznych;

n)      ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników.

o)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

p)      przygotowanie danych do sprawozdań GUS kwartalnych i rocznych z wynagrodzeń;

q)      współpraca z bankiem w zakresie obsługi ŚDS;

r)      bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

5.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      podpisany własnoręcznie list motywacyjny;

b)      podpisany własnoręcznie życiorys z opisem przebiegu pracy;

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

d)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe;

e)      pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)       pisemne oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

g)      pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku gł. księgowego;

h)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko – gł. księgowa dla potrze niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1282);

i)       wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

6.      W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy; Białusny Lasek 19;  07- 430 Myszyniec,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko głównego księgowego” do dnia 8 grudnia 2020r. do godz. 16.00 ( decyduje data faktycznego wpływu do Środowiskowego Domu Samopomocy).

8.      Inne informacje:

a)      dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane;

b)      budynek jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

c)      osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem najpóźniej ciągu 3 dni roboczych o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

d)      wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl);

e)      przewidywany termin rozpoczęcia pracy 4 stycznia 2021r.

f)       dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białusnym Lasku

Elżbieta Józefowicz

Pobierz:

Myszyniec, dn. 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

b)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

c)       przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

d)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myszyniec,

e)      określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Myszyńca,

f)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

g)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

h)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

i)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

j)        zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

k)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                           Sławomir Archacki

Transmisja sesji

Myszyniec, dn. 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Zaopiniowanie uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej.

3.   Analiza koncepcji lokalizacji i budowy Centrum Usług Medycznych.

4.   Analiza koncepcji remontu Targowiska Miejskiego w Myszyńcu.

5.   Sprawy różne.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Posiedzenia:

  Marek Trzciński

 
 

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowy zostanie wypełniony, aplikacja zapyta o chęć udziału w loterii. Jeśli rolnik się na to zdecyduje, otrzyma unikatowy kod potwierdzający samospis. Kod należy zarejestrować w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020 r.) na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Potem zostaje już tylko śledzić transmisje online w mediach społecznościowych GUS z losowań i liczyć na szczęśliwy traf!

Do rolników z terenu województwa mazowieckiego skierowana jest też akcja „Najszybsi w PSR każdego dnia”. Codziennie nagrodzonych zostanie 50 pierwszych osób, które W DNIU ZAKOŃCZENIA wypełniania formularza Powszechnego Spisu Rolnego PRZYŚLĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZGŁOSZENIE do udziału w Akcji. Jest to niezwykle proste i szybkie. Wystarczy wpisać nr gospodarstwa z ankiety samospisu i adres do wysyłki nagrody na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr Akcja będzie trwać od 10 listopada do końca miesiąca.

 

Dzięki spisowi rolnemu wygrywać mogą też mazowieckie gminy. W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gminy, które wykażą się najwyższym odsetkiem osób spisanych w samospisie internetowym, otrzymają atrakcyjne zestawy sprzętu informatycznego. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie przekaże zwycięzcom również nagrody przeznaczone dla gminnych szkół i przedszkoli.

W minioną sobotę (14.11.2020 r.) w Radzyminie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, które jednocześnie były kwalifikacjami najlepszych zawodników do kadry wojewódzkiej młodzików w 2021 roku.  W turnieju wzięło udział siedmiu reprezentantów MKKK, którzy zdobyli 4 medale:

 • I miejsce – Helena Mieczkowska,
 • II miejsce – Małgorzata Kozłowska,
 • III miejsce – Amelia Duch ,  Maciek Białobrzeski

Oprócz nich w zawodach wzięli udział-  Bartek Murzyn,  Lena Wiktorska,  Marysia Lisiewska

Zawodnicy MKKK przyzwyczaili nas, że na każdych zawodach zajmują miejsca w strefie medalowej za każdym razem pokazując się z bardzo dobrej strony. Tak samo było podczas sobotnich zawodów, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Helena Mieczkowska, która stoczyła 3 pojedynki i wszystkie wygrała przed czasem.  

Organizatorami zawodów byli Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin z Radzymina.

Opiekunami zawodników byli sensei Kinga Przybyłek i senpai Nikol Prusiński,  

 

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

Gospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez Internet, telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego (UWAGA – ta ostatnia opcja dostępna tylko w części gmin). Jednak biorąc pod uwagę kryterium czasu najkorzystniej prezentuje się samospis internetowy. Można z niego korzystać bez konieczności dzwonienia na infolinię i umawiania terminu rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej. Czas jest ważny, bo przecież wielkimi krokami zbliża się koniec spisu (trwa do 30 listopada), a dodatkowo otaczająca nas rzeczywistość staje się z każdym dniem trudniejsza.

Rolnicy z Mazowsza najwyraźniej nie doceniają atutów samospisu internetowego. Z tej formy spisu skorzystał do tej pory zaledwie co dziesiąty użytkownik gospodarstwa rolnego w województwie mazowieckim. To zastanawiające, bo samospis jest naprawdę ŁATWY I SZYBKI, a przede wszystkim w pełni BEZPIECZNY. Rolnicy z innych regionów kraju zdecydowanie częściej wybierają tę metodę. Dla porównania w województwie opolskim co piąty rolnik spisał się przez Internet.

Internetowy formularz spisowy jest dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Wystarczy zalogować się w aplikacji spisowej korzystając z danych zawartych w liście Prezesa GUS i wprowadzić wymagane informacje o gospodarstwie rolnym.

Co jeśli zagubił się nam list Prezesa GUS lub w ogóle go nie otrzymaliśmy? Wtedy należy zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99 – konsultant przekaże nam dane potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Z infolinią powinny się kontaktować też te osoby, które prowadzą działalność związaną z rolnictwem, ale robią to na małą skalę i nie są pewne, czy podlegają obowiązkowi spisowemu.

Warto też pamiętać, że wybierając samospis internetowy możemy wziąć udział w loterii spisowej, a nasza gmina ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody między innymi dla swoich szkół i przedszkoli.

Więcej informacji o loterii spisowej: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Konkurs spisowy dla gmin województwa mazowieckiego: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-dla-gminnych-biur-spisowych/

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. płac w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse lub rachunkowość,

7)      co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:
1)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

a)       ustawy o finansach publicznych,

b)      ustawy o rachunkowości,

c)       ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

d)      ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

e)       ustawy o samorządzie gminnym;

2)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

3)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów;

4)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność;

5)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole;

6)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), programów kadrowo-płacowych, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych;

7)      znajomość obsługi bankowości elektronicznej.

 
 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1)        naliczanie i sporządzanie list płac,

2)        obsługa programu PŁATNIK tj. sporządzanie deklaracji DRA oraz imiennych deklaracji RCA, RSA, RZA,

3)        prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,

4)        sporządzanie informacji rocznych dla US tj. PIT-11, PIT-R, PIT-4AR,

5)        wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

6)        sporządzanie informacji Rp-7,

7)        przygotowywanie wniosków do PUP o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia,

8)        przygotowanie danych do sprawozdań GUS kwartalnych i rocznych z wynagrodzeń,

9)        sporządzanie przelewów w Systemie Bankowości Elektronicznej,

10)    przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów finansowych tj. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

11)    ewidencjowanie, wydawanie oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

12)    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w  programie Świstak,

13)    sporządzanie sprawozdań do GUS SG01 z majątku,

14)    archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

15)    wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych.

4.      WARUNKI  PRACY:
1)        umowa o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

2)        wymiar czasu pracy – pełen etat (przewidywane zatrudnienie od 28 stycznia 2021 r.);

3)        podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,   od godziny 8.00 do godziny 16.00,

4)        osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem,

5)        wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy;

6)        miejsce pracy – Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec;

7)        budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

5.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2020 roku był wyższy niż 6%.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:
1)        podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)        podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)        uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

4)        uwiarygodnione kopie innych dokumentów (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem): świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

5)        kwestionariusz osobowy według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

6)        oświadczenie o niekaralności,

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko ds. płac dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282)”,

 

7.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac – nie otwierać do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 15.00” :

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pokój nr 7, I piętro) lub

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

8.      DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.7), zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

 Myszyniec, dnia 13 listopada 2020 r.                                                             

 

     Burmistrz Myszyńca

                /-/ Elżbieta Abramczyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. płac w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (23.9kB) Zapisz dokument  
Kwestionariusz osobowy (31.5kB) Zapisz dokument  
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (18.7kB) Zapisz dokument  

Dnia 11 listopada 2020 roku obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju obchody miały charakter symboliczny. W Bazylice Mniejszej w Myszyńcu odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz Gminy Myszyniec, a oprawę przygotowali harcerze pod opieką Pani Cecylii Majewskiej. Po zakończeniu mszy odbył się Koncert Kwartetu wokalnego Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej pod dyrygenturą Ks. Kazimierza Ostrowskiego. Po uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze przed najważniejszymi miejscami pamięci narodowej w naszej gminie.

IMG_1192
IMG_1225
IMG_1235
IMG_1259
IMG_1269
IMG_1275
IMG_1277
IMG_1282
IMG_1284
IMG_1289
IMG_1294
IMG_1300
IMG_1304
IMG_1306
IMG_1308
IMG_1318
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Szanowni Państwo, Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego  Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Plan ma na celu zidentyfikowanie kluczowych problemów i potrzeb naszego powiatu. Ankieta pomoże również określić przedsięwzięcia niezbędne do zrealizowania w kolejnych latach.

Bardzo Państwa prosimy o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak istotnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy pl. Bema 5
lub przesłać na jednen z adresów  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.12. 2020 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021.

 

Cel konsultacji

 Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Myszyniec, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1.  Termin rozpoczęcia konsultacji: od 10.11.2020 roku.

2.  Termin zakończenia konsultacji: do 20.11.2020 roku, godz. 16.00.

 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Myszyniec i prowadzące działalność na terenie Gminy Myszyniec.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do  20 listopada 2020 roku do godz. 16.00:

a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach, na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

b)  elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

c)  osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu www.myszyniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy 2021".

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b)  złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu  po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 35 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 wew. 31 - osoba do kontaktu – Anna Taradejna.

 

Burmistrz

/-/   mgr Elżbieta Abramczyk

Załączniki:


 

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW

Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie i są jedynym wyczerpującym źródłem informacji:

- do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej);

- o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju);

- dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

KONSEKWENCJE NISKIEJ KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW DLA GMINY I ROLNIKÓW

Brak pełnych i rzetelnych danych o stanie rolnictwa na szczeblu gmin może mieć bardzo negatywny i długofalowy wpływ na sytuację polskich rolników:

- istnieje ryzyko przyjęcia w strategiach regionalnych wspierających rolnictwo czy obszary wiejskie i ich mieszkańców założeń nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb;

 - podział unijnych funduszy dla polskiego rolnictwa w kolejnych latach (a tym samym wysokość dopłat dla rolników) będzie przeprowadzany na podstawie niekompletnych danych;

- nie będzie możliwe prowadzenie efektywnej polityki rolnej dostosowanej do szczególnych potrzeb gmin na co najmniej 10 lat (czyli do następnego spisu rolnego);

- brak będzie informacji koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących wsparcia konkretnych, zagrożonych gałęzi rolnictwa albo konkretnych obszarów w kraju.

 

Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem! Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające Ciebie i Twoją rodzinę w okresie najbliższych 10 lat!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Druga edycja akcji "Dzieci uczą rodziców", jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w roku szkolnym 2019/2020. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4300 placówek z całej Polski, co przełożyło się na ponad 270 000 uczestniczących dzieci.

Udział w akcji jest darmowy.

Do udziału w akcji można się zarejestrować na stronie: www.edu.crl.org.pl

Dołącz już dziś i wspólnie z nami wyrusz w podróż do świata edukacji!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:

 • organizacjom pozarządowym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMR zamiar  odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych  jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl  

 

Nadszedł miesiąc listopad, miesiąc zadumy, refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli, których z nami nie ma, za którymi tęsknimy.

Myślimy, że każdy z nas ma chodź jedną taką osobę, z którą ma związane wspaniałe i niezapomniane wspomnienia, dlatego wychodzimy do Was z inicjatywą, abyście podzieli się z nami tymi wspomnieniami.

Niech to będzie jedno słowo, jedna historia, jedno zdjęcia opatrzone podpisem, każde wspomnienie jest cenne.

Kilka słów jak to przygotować znajduje się na plakacie, a Wasze wspomnienia prosimy przesyłać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: "Podziel się wspomnieniami".

Zachęcamy do udziału, w szczególności młodzież i dorosłych.

Szanowni mieszkańcy,

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Miejski ogranicza obsługę bezpośrednią tylko do spraw bardzo pilnych, zgodnie z §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z  2020r. poz. 1758 z poźń. zm.) oraz zarządzeniem nr 164/20 Burmistrza Myszyńca z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.


Obsługa interesantów w Urzędzie będzie odbywała się w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu, na parterze budynku.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Myszyniec, dnia 4.11.2020 r. 

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 164/20 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (125.1kB) Zapisz dokument  

           

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W  dniach 1 - 19 listopada 2019 r., Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie po raz pierwszy brała udział w międzynarodowej kampanii "19 dni przeciwko przemocy", której koordynatorem w Polsce jest w fundacja "Po DRUGIE".

             W tych dniach pedagog zrealizowała spotkania warsztatowe z młodzieżą kl. VI-VIII.  Pierwsze z nich  dotyczyło zjawiska przemocy i agresji. Omówione zostały z dziećmi rodzaje przemocy a także kryteria odróżniające ją od innych działań (np.  przypadek czy żart) . Ponadto wspólnie z uczniami szukano sposobów radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami oraz konieczności  zwracania się do osób, które mogą udzielić pomocy w takich sytuacjach.

            Druga seria spotkań dotyczyła szczególnego rodzaju przemocy, a mianowicie cyberprzemocy. Wykorzystano na ich  scenariusz i film fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę"  - "Gdzie jest Mimi?"

            Powstała także gazetka informacyjno – edukacyjna, która pozwoliła uczniom oraz ich rodzicom poszerzyć wiedzę na temat niepożądanych zachowań agresywnych i przemocowych.

            We współpracy z nauczycielami i wychowawcami odbyły się konkursy: plastyczny i na hasło promujące życie bez przemocy. Wpłynęło bardzo dużo prac, z których nagrodzono, te szczególnie wyróżniające się.

            Kampanię zakończył  dzień na pomarańczowo. Wszystkie klasy wzięły udział w  akcji. Uczniowie ubrali się w pomarańczowe ubrania, przygotowali wstążeczki i kotyliony, przynieśli pomarańczowe gadżety oraz udekorowali klasy. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone mandarynkami. Ten szczególny kolor przypisany kampanii ma za zadanie uczulać i  ostrzegać przed zachowaniami agresywnymi.

            Cała społeczność szkolna, uczniowie i nauczyciele,  przez 19 dni listopada zaangażowali się w działania  profilaktyczne. Dzięki nim podniosła się świadomość na temat zjawiska przemocy oraz sposobów jej  zapobiegania.

           

           

OPS.110.3.1.2019

                                                                                                      Myszyniec, dnia 28.11 2019 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym

1.  Nazwa jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac Wolności 60

07-430  Myszyniec

2.  Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym.

Trwa głosowanie na Sportowca Roku 2019. Plebiscyt jest poświęcony sportowcom wszystkich dyscyplin i wszystkich szczebli. Podzielony jest na kategorie: sportowiec roku, sportowiec junior roku dziewczęta, sportowiec junior roku chłopcy oraz trener roku.

Gmina Myszyniec zgłosiła do udziału dwóch uczestników:

 • W kategorii Sportowiec Roku - Ryszard Ropiak reprezentujący region kurpiowski w biegach pn. „Polska – Kurpie - Myszyniec”. W 2019 roku ukończył 200-setny maraton, na dzień dzisiejszy ukończył 216 maratonów i super maratonów. W tym roku ukończył 22 biegów w tym m.in.: 3 maratony Wrocław, Warszawa i Poznań, 3 półmaratony i 8 biegów na 10 km. Wśród 22 biegów w tym roku 13 razy stawał na podium. W swojej karierze był 4-krotnym mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej w biegu na 100 km (supermaraton) oraz mistrzem Polski samorządowców w maratonie w kategorii Open.
 • W kategorii Trener Roku 2019 – Robert Michajłow, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie - Zamość 1990 r. Czterokrotny uczestnik Mistrzostw Polski w Boksie-2 razy Juniorów (Zamość, Toruń) oraz 2 razy Seniorów (Zamość, Katowice). Laureat nagrody ''Animator Sportu'' Tygodnika Ostrołęckiego w roku 2005. Trener II klasy w lekkiej atletyce, wychowawca dzieci i młodzieży. Drużynowy Wicemistrz Świata Masters w Półmaratonie-Toruń 2019r. Aktualnie trener sekcji lekkoatletycznej klubu Bartnik w Myszyńcu

Głosowanie na etapie powiatowym będzie trwało do 19 grudnia, etap regionalny 8 stycznia 2020 roku. zachęcamy do udziału w głosowaniu wysyłając SMS lub przez Internet.

 

Urząd Miejski zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-10 lat z terenu Gminy Myszyniec na bezpłatny spektakl profilaktyczny „Witaj Święty Mikołaju” który odbędzie się 2 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Myszyńcu. Spektakl organizuje Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, współfinansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dscn4390_2
dscn4391_2
dscn4392_2
dscn4396_1
dscn4397_1
dscn4400_2
dscn4402_1
dscn4403_1
dscn4408_1
dscn4420_2
dscn4421_1
dscn4422_2
dscn4430_1
dscn4431_1
dscn4432_1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty haftu krzyżykowego. Poprowadziły je zaprzyjaźnione panie biorące udział w programie „Bon dla seniora- 55 plus” realizowanym przez RCKK w  Myszyńcu. Były to: p. Malwina i Teresa Petkiewicz, Teresa Szczęsna i Barbara Świder oraz Teresa Krasińska. Wzięły w nich udział uczniowie klas I-VIII, rodzice oraz nauczyciele.

Panie przywiozły ze sobą piękne obrazy o różnej tematyce, wyszywane haftem krzyżykowym. Były też efektowne i bardzo pracochłonne obrusy zrobione na szydełku oraz serwetki wykonane różnymi technikami. Uczniowie mieli okazję zobaczyć obrus wyhaftowany tradycyjnym haftem kurpiowskim.

Każdy z uczestników, wyposażony w kanwę i igłę, pod okiem pań hafciarek przystąpił do pracy. Dzieci w skupieniu i z zaangażowaniem wykonały pierwsze krzyżyki, gwiazdki, fastrygi i drzewka.

To niezwykłe spotkanie integracyjne łączące pokolenia zakończyło się oficjalnym podziękowaniem ze strony pani dyrektor oraz dzieci, które wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Były to pierwsze tego typu warsztaty w naszej szkole. Cieszymy się, że mogliśmy gościć „kobiety z pasją” w jej murach. Dziękujemy, że podzieliły się z nami swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

Nad całością czuwały pomysłodawczynie i organizatorki spotkania, które realizują: zajęcia rozwijające „Zręczne ręce” w klasach I-III - Justyna Śniadach oraz zajęcia folklorystyczne dla klas starszych - Bożena Mróz.

Opracowała: Justyna Śniadach

 

 

dscn4375
dscn4380
dscn4386
dscn4379
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 14 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o niepodległość. Usłyszeliśmy wiersze w wykonaniu uczniów klas IV-VIII, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia żołnierzy na polach bitew, osamotnionych, z dala od bliskich. Pieśni patriotyczne wyrażały tęsknotę za rodziną oraz zagrzewały do walki. Na koniec wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z klasą I śpiewając piosenkę pt. „Serce w plecaku”. Nad przygotowaniem uczniów czuwały panie Monika Szydłowska i Monika Ślubecka.

Ten dzień był dla społeczności szkolnej niezwykle ważny. Cieszymy się, że obecne czasy są dla nas o wiele łaskawsze niż te, które pamięta starsze pokolenie naszych dziadów i pradziadów.

Opracowała: Justyna Śniadach

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowisko pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Punkt przedszkolny w Krysiakach, Krysiaki 29, 07-430 Myszyniec (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach) -1 miejsce pracy.

1. Określenie wymagań

 • Wymagania niezbędne:
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne lub edukacja elementarna lub pokrewne. 

2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu informuje o Bezpłatnych Turnusach Rehabilitacyjnych dla Rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji można uzyskać w placówce KRUS.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Myszyniec działającego
   w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Myszyńcu,
  3. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2027,
  9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Myszyniec działającego
   w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Myszyńcu,
  3. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2027,
  9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu informuje, że powstał kolejny punkt konsultacyjny w budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu ul. Plac Wolności 61.

Zapisy pod nr. tel 29 33 33 115.

Punkt czynny w każda sobotę od godziny 9.00 do 13.00.

Porad i konsultacji udzielał będzie kurator sądowy.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Później będzie się to wiązało z opłatą 9,21 zł.

Karta Dużej Rodziny to bogaty system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Od 1 stycznia 2018 r. KDR dostępna jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Karta elektroniczna daje wiele korzyści. W jednej aplikacji można wyświetlić swoją Kartę, a w przypadku rodziców – także karty pozostałych członków rodziny. Można również wyszukać najbliższe punkty, w których KDR jest honorowana, a także wyszukać partnerów programu, m.in. po lokalizacji i kategorii.

W przypadku osób, które będą wnioskowały o nową Kartę Dużej Rodziny, niezależnie czy jest to pierwsza Karta, czy kolejna, np. z powodu zmiany danych, warto zaznaczyć na wniosku od razu obie formy Karty – tradycyjną plastikową i elektroniczną. Taki wniosek nie podlega opłacie i pozwoli uniknąć w przyszłości opłaty za domówienie drugiej formy KDR.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny są wydawane oraz przyjmowane w pok. 24 (II piętro) w godzinach 8.00 - 16.00.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2020.

 

Cel konsultacji

 Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Myszyniec, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 14.11.2019 roku.
 2. Termin zakończenia konsultacji: do 21.11.2019 roku, godz. 16.00.

 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Myszyniec i prowadzące działalność na terenie Gminy Myszyniec.

 

Forma i miejsce konsultacji

 1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 21 listopada 2019 roku do godz. 16.00:
 2. a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach, na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
 3. b)  elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 4. c)  osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
 5. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu www.myszyniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 6. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy 2020".
 7. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
 8. a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
 9. b)  złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu po terminie ogłoszonych konsultacji,
 10. c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
 11. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 30 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 wew. 31 - osoba do kontaktu – Anna Taradejna.

 

 

Burmistrz Myszyńca

/-/   mgr Elżbieta Abramczyk

1-001
2-001
3-001
4-001
5-001
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

12 listopada 2019 roku pani Zofia Bałdyga we współpracy z pełniąca obowiązki dyrektora szkoły, panią Małgorzata Jędrzejczyk – odpowiedzialną za oprawę muzyczną,  przewodniczyła uroczystości upamiętniającej 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie swoją postawą oddali cześć bohaterom przywołując ich do apelu.

  Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

12 listopada 2019 r. z okazji 101. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w PSP Wykrot odbył się uroczysty apel.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas IV, V i VI, którzy przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

Całość została przygotowana przez panią Krystynę Kulas.

 

          Zadanie: „ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST  Z  TERENU  GMINY  MYSZYNIEC”  w  2019  roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 50 000,00 zł.

          

Gmina Myszyniec informuje o zakończeniu  z dniem  15 października 2019 r. zadania „ Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”. Część I zadania polegała na odebraniu azbestu z 54 gospodarstw domowych w ogólnej ilości 130,15 Mg. Wykonawca firma „Greenland Technology” Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63,  02-495 Warszawa.

 

 

 

 

 

DSCF1519
DSCF1520
DSCF1521
DSCF1522
DSCF1523
DSCF1524
DSCF1525
DSCF1526
DSCF1527
DSCF1528
DSCF1529
DSCF1530
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 listopada w Sali Narad Urzędu Miejskiego Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk spotkała się z mieszkańcami, by przedstawić obecne i przyszłe działania i inwestycje, które realizowane są lub będą na terenie naszej gminy.

Na wstępie jednak podziękowała za dotychczasową współpracę pracownikom urzędu, radnym i sołtysom, ponieważ 23 listopada mija rok od złożenia przez nią ślubowania. „Były i będą różne problemy, lecz mam nadzieję, że z każdym miesiącem nasza współpraca będzie coraz lepsza” – powiedziała. „Wszyscy zostaliśmy wybrani po to, by słuchać i służyć ludziom” – dodała.

Zaprosiła mieszkańców do aktywnego włączania się w działania urzędu, zgłaszania problemów i informowania o różnych nieprawidłowościach.

Pani Joanna Młynarska – pracownik urzędu przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych, oraz działań jakie Urząd Miejski podejmuje, by opłata za śmieci była jak najniższa.

Sekretarz Gminy, Pan Daniel Walijewski przedstawił propozycje herbu Miasta i Gminy Myszyniec, dodając, że będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami dotyczące wyboru. Stworzona będzie ankieta, by każdy mógł się wypowiedzieć.

Zgromadzeni mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi, propozycje, jak również zadawać pytania. Odpowiedzi udzielała głównie Pani Burmistrz i jej zastępca Pan Stanisław Ścibek.

Na koniec Pani Burmistrz podziękowała mieszkańcom za obecność na spotkaniu i zaprosiła na uroczyste odśpiewanie hymnu przed kościołem 11 listopada o godz.11:40.

 

20191029-120920
20191029-121631
20191029-122711
20191029-123838
20191029-124117
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

29 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się niezwykła lekcja muzyki, w której uczestniczyli uczniowie klas 0 – VIII oraz oddział przedszkolny. W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie oraz twórcy polskiej Opery Narodowej. W związku z tym nasi podopieczni mieli okazję usłyszeć różne kompozycje autorstwa światowej sławy muzyka. Były to między innymi „Spod igiełek kwiaty rosną”, „Prząśniczka” czy „Straszny dwór”.

Pan kustosz aktywizował uczniów przeprowadzając ciekawe zabawy muzyczno - ruchowe. Odbył się również konkurs na najlepszego dyrygenta. Uczniowie zobaczyli urządzenia odtwarzające muzykę, takie jak syntezator i trąbka. Lekcja zakończyła się wspólnym tańcem w rytm dźwięków wygrywanych przez prowadzącego.

Taka aktywność muzyczna wszystkim bardzo się spodobała.

Opracowała : Justyna Śniadach

Dnia 5 listopada 2019 roku w MGBP w Myszyńcu odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze.

 Szkołę PSP Wykrot reprezentowali:

 - w recytacji Natalia Lipka (wyróżnienie), Franciszek Parzych (wyróżnienie), Dominik Lis (III miejsce), Patryk Klimek, Kacper Chojnowski, Amelia Kozłowska ( III miejsce), Amelia Mikulak, Anna Drężek, Małgorzata Drężek.

 - w kategorii gadki: Maja Bednarczyk ( I miejsce) i Aleksander Śniadach (II miejsce).

 

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". 

W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!

Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

#DzieciUcząRodziców

  

2
1
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

5 listopada 2019 roku odbyła się zorganizowana przez pana Sławomira Drózda i we współpracy z pełniącą obowiązki dyrektora szkoły, panią Małgorzatą Jędrzejczyk żywa lekcja historii pod kierunkiem pani Anny Staszewskiej, autorki wielu patriotycznych i okolicznościowych wierszy, pasjonatki historii – kobiety zaangażowanej w propagowanie wśród dzieci i młodzieży pamięci o losach polskich żołnierzy. Sięgająca korzeniami do pradziadów z rodu tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny patriotka zaprezentowała uczniom klas IV – VIII szkoły podstawowej wspomnienia poparte recytacją autorskich wierszy. Dogłębne przeżywanie historii sprawiło, że aż łzy się w oczy wdzierały jak ten wróg niegdyś wkradał się w granice naszego kraju. Za takie poświęcenie zgromadzeni podziękowali bukietem skromnych kwiatów.

 Joanna Pliszka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu uprzejmie informuje, że
30 listopada upływa ostateczny termin składania wniosków o świadczenie “Dobry Start” – jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Plac Wolności 60
(pok. 24 - II piętro) lub online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Wielkimi krokami zbliża się jedno z największych świąt państwowych czyli Narodowe Święto Niepodległości.

Jak co roku zapraszamy na obchody tegoż święta w ramach XIII Spotkań na Kopańskim Moście, 11 listopada 2019 r. (poniedziałek).

Z racji remontu sali widowiskowej RCKK, uroczystości odbędą się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Myszyńcu.

Początek około godz. 11.40.

Serdecznie zapraszamy!

dscn4293
dscn4298_1
dscn4299
dscn4302_2
dscn4319
dscn4332
dscn4335
dscn4336
dscn4351
dscn4372
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dnia 22 października w naszej szkole odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Uczniowie, pod opieką wychowawcy, p. Wiesławy Chorąży, zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności. Każdy przedstawił się krótkim wierszykiem z odrobiną humoru. Mogliśmy usłyszeć piosenki w ich wykonaniu. Najbardziej doniosłym momentem było złożenie ślubowania oraz pasowanie uczniów przez p. dyrektor, Izabelę Drężek. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Najstarsi uczniowie nie zapomnieli o swoich kolegach i obdarowali ich upominkami. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem – prezentem od rodziców dla swoich milusińskich.


Opracowała: Justyna Śniadach

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

30 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbył się apel pod kierunkiem pani Elżbiety Rolki poświęcony tym, którzy odeszli, a pamięć o nich jest wciąż żywa. Pełniąca obowiązki dyrektora, pani Małgorzata Jędrzejczyk, przypomniała o akcji ,,Szkoła pamięta”, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podjęli działania związane z uporządkowaniem miejsca pamięci narodowej w Myszyńcu. Zapalenie zniczy przy pomniku, którym opiekuje się nasza placówka nastąpi 1 listopada.

 

W tym roku szkolnym Dzień Patrona Szkoły obchodzono 30.10.2019 r.

Przed rozpoczęciem uroczystości wszystkim zgromadzonym został przedstawiony gość specjalny, który zaszczycił wizytą w naszej szkole, mianowicie profesor Matsui Yoshikazu z Tokio w Japonii.

Uroczystość w 17. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Wykrocie imienia Brata Zenona Żebrowskiego, rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez

 • ks. kan. dra Zbigniewa Jaroszewskiego – Proboszcza Parafii Myszyniec
 • i ks. prałata Wacława Nowackiego – emerytowanego Proboszcza Parafii Czarnia.

 

Dopiero po mszy świętej dyrektor szkoły pani Mirosława Grzegorczyk powitała przybyłych gości: Panią Elżbietę Abramczyk – Burmistrza Myszyńca, księdza kanonika doktora Zbigniewa Jaroszewskiego – Proboszcza Parafii Myszyniec, Pana Matsui Yoshikazu z Tokio w Japonii, księdza prałata Wacława Nowackiego – emerytowanego Proboszcza Parafii Czarnia, rodzinę Brata Zenona – panią Marię Młynarską – bratanicę naszego patrona, Pana Mieczysława Żebrowskiego, Panią Annę Kaczkowską, Pana Andrzeja Kosińskiego – przyjaciela profesora, Panią Cecylię Bazydło – Dyrektora MGBP w Myszyńcu, Panią Magdę Jędrzejczyk, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz mieszkańców.

Kolejnym punktem programu była akademia przygotowana przez panią Elżbietę Bożenę Gwiazdę i panią Małgorzatę Parzych.

W rolę brata Zenona Żebrowskiego wcielił się pan Łukasz Grzegorczyk syn pani dyrektor. Do przedstawienia oprócz uczniów zostali zaangażowani również rodzice.

Jak ważne słowa zostały przytoczone, których używał nasz patron, a jakże potrzebne są nam we współczesnym świecie. Ludzie wszędzie są tacy sami, narodowość nie ma znaczenia. Ważne by być dobrym człowiekiem, by pomagać drugiemu.

Jakże przepięknie wyglądali uczniowie ubrani galowe i kurpiowskie stroje ludowe. To nie tylko strój, ale także kultywowanie patriotyzmu i krzewienie tradycji regionalnych w naszej szkole.

 

Na koniec uroczystości pani Elżbieta Abramczyk – Burmistrz Myszyńca podziękowała za zaproszenie, natomiast pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk podziękowała za piękną i wzruszającą uroczystość.

 

Informujemy mieszkańców miasta i gminy Myszyniec o wznowieniu po przerwie obrad

I sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu kadencji 2018-2023,

które odbędą się w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Informujemy, że sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu będzie transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady sesji (na żywo) będzie można obejrzeć pod tym linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=6ZQ03_mdMNw

Przedstawiamy poniżej nagranie z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu 

 

Martyna Duda (1)
Martyna Duda (2)
Martyna Duda (3)
Previous Next Play Pause
1 2 3

19 października 2018 roku uczennica VII klasy Martyna Duda  z PSP w Wydmusach wzięła udział w XI Regionalnym Przeglądzie „Pieśnią patriotyczną i wojskową niepodległość. Ojczyzny świętujemy”, który odbył się w Baranowie.

Dziewczynka wykazała się wielkim talentem wokalnym zdobywając tytuł laureata I stopnia w swojej kategorii wiekowej w utworze "Miejcie nadzieję”.

Koncert finałowy, wręczenie dyplomów i nagród odbył się 11 listopada w GOKSiR w Baranowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Podczas tegorocznego święta pracownika socjalnego Elżbieta Bojanowska, Wiceminister MRPiPS wręczyła Odznaki Honorowe Primus in Agendo natomiast Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki przekazał listy gratulacyjne pracownikom służb społecznych z Mazowsza.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przywitał w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich w Warszawie nominowanych do otrzymania odznak oraz listów gratulacyjnych i wszystkich przybyłych gości. Wojewoda Mazowiecki powiedział do zebranych:

- To właśnie Państwo, którzy w terenie świadczą instytucjonalną pomoc socjalną, wiedzą najlepiej, z jakim codziennymi troskami borykają się rodziny. Jaka pomoc jest najbardziej właściwa i jakie działania warte są ich podejmowania, aby wychodzić naprzeciw potrzebom socjalno-bytowym mieszkańców Mazowsza. A także, jak skutecznie zapobiegać mogącym pojawić się problemom w rodzinach.

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki przekazał pracownikom służb społecznych z Mazowsza listy gratulacyjne.

Taki list gratulacyjny otrzymało kolka osób, w tym Pani Elżbieta Józefowicz – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku.

Obchody uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie.

W Polsce święto Pracownika Socjalnego jest obchodzone 21 listopada corocznie od 1990 roku.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Anna Olszewska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, Anna Karpińska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW, Kinga Jura Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW oraz pracownicy służb społecznych z Mazowsza.

PSP Wydmusy Wyjazd do Olsztyna i Olsztynka (1)
PSP Wydmusy Wyjazd do Olsztyna i Olsztynka (2)
PSP Wydmusy Wyjazd do Olsztyna i Olsztynka (3)
PSP Wydmusy Wyjazd do Olsztyna i Olsztynka (4)
PSP Wydmusy Wyjazd do Olsztyna i Olsztynka (5)
PSP Wydmusy Wyjazd do Olsztyna i Olsztynka (6)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

15 listopada 2018r. uczniowie PSP w Wydmusach pojechali na wycieczkę do Olsztyna i Olsztynka. W Olsztynku, w Hucie Szkła Artystycznego mogliśmy zobaczyć jak wyrabia się szklane „cudeńka” oraz obejrzeliśmy gotowe wyroby.

Pobyt w Olsztynie rozpoczęliśmy spacerem po Starym Mieście. Następnie w Hali Widowiskowej obejrzeliśmy rewię na lodzie pt. „Królowa Śniegu”. Oryginalna oprawa muzyczna, choreografia pełna popisów jazdy figurowej na lodzie, wspaniale kostiumy i światła zachwyciły każdego widza.

Po przedstawieniu udaliśmy się na wspólny posiłek do McDonald’s . Zmęczeni, ale i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

20181119_132033
20181119_132228
Previous Next Play Pause
1 2

19.11.2018 r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie pod opieką p. Krystyny Zyśk zajęli się uprzątnięciem Pomnika Pomordowanych przez Gestapo.

20181111_141057
20181111_141120
20181111_141127
Previous Next Play Pause
1 2 3

11 listopada 2018 r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcą p. Krystyną Zyśk reprezentowali naszą szkołę ze sztandarem na uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapalili również symboliczny znicz pamięci na grobie nieznanego żołnierza.

19 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość poświęcona nauczycielce matematyki, pani Elżbiecie Abramczyk, która po 33 latach pracy dydaktyczno-wychowawczej została wybrana na stanowisko Burmistrza Myszyńca. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Joanny Pliszki, a także we współpracy z panią Małgorzata Jędrzejczyk i panią Barbarą Pieńkos wyrazili swą wdzięczność za lekcje matematyki, informatyki i fizyki oraz za prowadzenie Spółdzielni Uczniowskiej życząc zdrowia i spełnienia marzeń Tej, która wkładała tyle energii, by nauczyć logicznego myślenia. Podziękowania, gratulacje i serdeczne życzenia w imieniu Rady Pedagogicznej złożyli dyrektor szkoły, pan Sławomir Drózd oraz pełniąca obowiązki dyrektora, pani Hanna Brodowska. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni na uroczystość goście. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez panią Elżbietę Abramczyk.

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Myszyniec na

I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Myszyńcu kadencji 2018-2023,

która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania sesji wraz z porządkiem obrad.


Informujemy, że sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu będzie transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady sesji (na żywo) będzie można obejrzeć pod tym linkiem

(kliknij aby obejrzeć na Youtube)

02
011
016
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Świętujemy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! - akcja MEN
"Rekord dla Niepodległej"
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Następnie pod opieką pani Elżbiety Bożeny Gwiazdy i pani Małgorzaty Parzych uczniowie przedstawili montaż słowno - muzyczny „Dla Niepodległej”.
Uczniowie recytowali piękne wiersze o Niepodległej i o walce o Nią oraz śpiewały przedwojenne pieśni min. „Szarą Piechotę”, która wywołała u wszystkich wiele wzruszeń i refleksji.
Na zakończenie pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk podziękowała prowadzącym za piękną oprawę tego święta.

 

01
03
09
018
019
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Uroczystość została rozpoczęta mszą świętą celebrowaną przez księdza doktora kan. Zbigniewa Jaroszewskiego Proboszcza Parafii Myszyniec, Ojca doktora habilitowanego  Grzegorza Bartosika z Niepokalanowa i księdza kan. Wacława Nowackiego.

Scenariusz akademii opracowały i prowadziły: pani Elżbieta Bożena Gwiazda i pani Małgorzata Parzych.

Występujący uczniowie przypomnieli krótką biografię Brata Zenona Żebrowskiego, jego działalność charytatywną, wielkie miłosierdzie, praca dla biednych i bezinteresowność wobec bliźnich.

Dzień naszego patrona Brata Zenona Żebrowskiego to dzień refleksji nad naszym stosunkiem do drugiego człowieka.

Ponadto zostały wykorzystane przepiękne wzruszające pieśni w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Po uroczystej akademii głos zabrała pani Dyrektor Mirosława Grzegorczyk.
Powitała zaproszonych gości:

Pana Stanisława Kubła Starostę Powiatu Ostrołęckiego wraz z radnymi: Panem Stanisławem Lipką i Tadeuszem Lipką. Księdza doktora kan. Zbigniewa Jaroszewskiego Proboszcza Parafii Myszyniec, Ojca doktora habilitowanego  Grzegorza Bartosika z Niepokalanowa, księdza kan. Wacława Nowackiego. Rodzinę Brata Zenona Żebrowskiego.
Panią Iwonę Choroszewską – Zyśk wiceprezesa Związku Kurpiów oraz Panią Iwonę Kuciej przedstawiciela Związku Kurpiów, Pana Michała Giersa Dyrektora Delegatury w Ostrołęce KO w Warszawie. Dyrektorów szkół, Panią Barbarę Bączek Dyrektora PPP w Myszyńcu,
Pana Stanisława Grudziądza Sołtysa wsi Wykrot, Pana Jana Kulasik Leśniczego Leśnictwa Wykrot, Pana Witolda Perłowskiego Organistę Parafii Myszyniec, Radę Rodziców, nauczycieli emerytów, Panią Anetę Ertman oraz wszystkich gości przybyłych na uroczystość oraz społeczność naszej szkoły.

Przybyłym gościom zostały wręczone przez dzieci kwiaty będące wyrazem naszej serdeczności i radości. 120-ta rocznica urodzin brata Zenona zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Te dwie okazje uczciliśmy wydaniem książeczki „Opowieść o Bracie Zenonie”, której autorką jest nasza koleżanka, pani Irena Mamajek.

Pani dyrektor poprosiła panią Małgorzatę Parzych o prezentację publikacji i osoby autorki.

Słowa podziękowani skierowała do pani Małgorzaty Parzych, która zainspirowała do napisania książki oraz zajęła się jej wydaniem.

Ogromne wyrazy wdzięczności skierowała dla Związku Kurpiów, a w szczególności
Pani Iwony Choroszewskiej – Zyśk współredaktorki naszej publikacji. Podziękowała Panu Prezesowi Mirosławowi Grzybowi za wsparcie w realizacji wydania książki.

Słowa podziękowania skierowała także do sponsorów niniejszej książeczki: Burmistrza Myszyńca, sołectwa wsi Wykrot, nadleśnictwa Myszyniec oraz KBS w Myszyńcu.

Nie pominęła tak bardzo nam życzliwego Ojca Grzegorza Bartosika, który już trzeci raz gościł w naszej szkole. Świadczy swą obecnością o żywej pamięci o naszym patronie wśród braci franciszkanów.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, gratulując uroczystości i tak wspaniałego przedsięwzięcia jak wydanie książeczki „Opowieść o Bracie Zenonie”.
Cała uroczystość upłynęła w spokojnej i pełnej wzruszeń atmosferze.

 

1
2
10
13
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie PSP w Wykrocie zaprosili społeczność lokalną do wspólnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość odbyła się w niedzielę (11.11.2018 r.) o godz. 19.30 w sali gimnastycznej PSP w Wykrocie.


W programie przedstawiono:

 • *krótką akademię
 • *śpiewano pieśni patriotyczne
 • *był też okolicznościowy tort w 100. rocznicę urodzin Polski.


Całą uroczystość prowadziły: pani Małgorzata Parzych i pani Elżbieta Bożena Gwiazda.
Do wspólnego śpiewania zaproszonych gości nie trzeba było długo namawiać.
Tym bardziej, że w repertuarze pieśni znalazły się takie szlagiery jak: „Rozkwitały pąki białych róż”, „O mój rozmarynie” czy kultowa „Pierwsza Brygada”, którym akompaniował organista pan Witold.

Na zakończenie pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk podziękowała wszystkim przybyłym za wspólne śpiewanie – za hołd dla tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

 

 

 

 

11
13
15
Previous Next Play Pause
1 2 3

W dniu 26 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.
Część artystyczną przygotowała wychowawczyni klas I – pani Jadwiga Zaciek.
Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły podstawowej.
Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Odpowiadali na szereg pytań, które wspólnie z prowadzącą osobą zadawali uczniowie klasy III gimnazjum.

Po programie artystycznym dyrektor szkoły pani Mirosława Grzegorczyk uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz drobne upominki. Uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia i w radosnym nastroju udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

DSC_0006
DSC_0016
DSC_0026
DSC_0124
DSC_0161.NEF
DSC_0179.NEF
DSC_0186
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0257.NEF
DSC_0328
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W dniu 11 listopada 2018 r w 100 –Lecie Odzyskania Niepodległości w  Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu odbyła się impreza  pod nazwą „XII Spotkania na Kopańskim Moście”.

W ramach imprezy odbył się „Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” oraz Koncert Patriotyczny przygotowany przez Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” działający przy RCKK w Myszyńcu.

Głównymi organizatorami imprezy było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołece.

 

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje iż w dniu 14 listopada 2018 r odbędą się na terenie województwa mazowieckiego ćwiczenia RENEGADE/SAREX -18.

Podczas ćwiczenia będą uruchamiane syreny alarmowe systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu ostrołęckiego, bezpośrednio z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.

1
2
Previous Next Play Pause
1 2

9 listopada 2018 roku pani Zofia Bałdyga przewodniczyła uroczystości upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem żywej lekcji historii była ,,Droga do niepodległości”. Uczniowie przygotowani pod Jej kierunkiem dali świadectwo głębokiego patriotyzmu i szacunku dla naszej ojczyzny. W tym dniu nasza szkoła włączyła się w akcję Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej pod nazwą bicie ,,Rekordu dla Niepodległej” i o symbolicznej godzinie 11:11 zorganizowane zostało wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Ten dzień zapisał się w historii naszej placówki jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu

w dniach 7 i 8 listopada 2018r. (środa i czwartek)

nieczynna
z powodu prac remontowych.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Myszyniec do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60 w dniu 09.11.2018 r. (piątek) w godz. 09:00 – 14:00, pok. nr 33, II piętro. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

 • - społeczności lokalnej,
 • - przedsiębiorców,
 • - osób fizycznych,
 • - jednostek samorządu terytorialnego,
 • - innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in.:

 • - jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,
 • - czy przedstawiony pomysł ma szanse na dotację,
 • - jakie są zasady ubiegania się o wsparcie,
 • - jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,
 • - w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich można wziąć udział (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.),
 • - finansowanie działalności gospodarczej w ramach instrumentów zwrotnych,
 • - oraz informacje związane z funduszami na lata 2014 – 2020.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”